Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Загальна інформація про програму

Відповідно до Порядку надання державної підтримки та забезпечення громадян доступним житлом та Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла, затверджених Постановою КМУ від 10 жовтня 2018 р. № 819 із змінами, затвердженими постановою КМУ від 28 жовтня 2019 р. № 895, забезпечення громадян доступним житлом здійснюється шляхом надання державної підтримки, яка полягає у сплаті державою:

 • 30 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла;

Окрім державної програми забезпечення доступним житлом, громадянам можуть бути доступні місцеві програми, умови надання підтримки за якими можуть визначатись особливими умовами, встановленими діючими нормативними актами, виданими державними органами відповідного регіону.

Згідно підпункту 166.3.8 статті 166 Податкового кодексу України, суми витрат платника податку на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним, відноситься до переліку витрат, дозволених до включення до податкової знижки.


2. Умови отримання

Відповідно до Порядку надання державної підтримки та забезпечення громадян доступним житлом, затвердженого Постановою КМУ від 10 жовтня 2018 р. № 819, право на державну підтримку мають:

 • особи, які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, та члени їх сімей, які перебувають на такому обліку;
 • особи, у яких відсутня на праві власності житлова площа, та члени їх сімей, у яких відсутня на праві власності житлова площа, за умови, що такі особи та члени їх сімей не мали у власності житлової площі протягом останніх трьох років до моменту звернення;
 • особи, які мають у власності житлову площу (крім власності, розташованої на території, що є тимчасово окупованою відповідно до Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, на території населених пунктів, зазначених у переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1085 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 92, ст. 2655; 2018 р., № 16, ст. 564), що не перевищує 13,65 кв. метра, та члени їх сімей, які мають у власності житлову площу, що не перевищує 13,65 кв. метра на одну особу;
 • особи, відомості про яких відповідно до вимог Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” внесені до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, якщо такі особи не мають у власності та не мали у власності протягом останніх трьох років іншої житлової нерухомості, ніж та, що розташована на території, визначеній тимчасово окупованою територією відповідно до Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, та на території населених пунктів, зазначених у переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1085 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 92, ст. 2655; 2018 р., № 162, ст. 564), або житло яких зруйноване чи непридатне для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції.

Середньомісячний грошовий дохід кандидатів, зазначених вище (заробітна плата, пенсія, соціальна та матеріальна допомога, стипендія та інші соціальні виплати, дохід від підприємницької, наукової, викладацької, творчої діяльності та іншої незалежної професійної діяльності, усі види винагород, грошове забезпечення військовослужбовців, дивіденди, відсотки, роялті, дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав), разом з доходом членів їх сімей з розрахунку на одну особу не повинен перевищувати трикратного розміру середньомісячної заробітної плати у відповідному регіоні, розрахованого згідно з даними, визначеними Держстатом.


3. Необхідні документи

Для участі в програмі необхідно подати наступний перелік документів:

Одержувачі для отримання державної підтримки подають копії документів отриманих від забудовника обраного об’єкта фінансування (новозбудованого об’єкта):

 • Лист Забудовника (замовник, забудовник, управитель, продавець) Об’єкта будівництва про намір подальшого укладення з одержувачем державної підтримки договору про придбання житла, в якому визначається вартість та площа житла, що буде придбано, зокрема за рахунок державної підтримки (затвердженої форми), з доданими до нього завіреними копіями документів, що підтверджують відповідність Забудовника критеріям, визначеним п. 8 Порядку.

Одержувачі для отримання державної підтримки у розмірі 30 відсотків вартості будівництва (придбання) житла крім документів визначених в п. 1 цього Переліку, також подають:

 • заяву про надання державної підтримки (за примірною формою, визначеною Держмолодьжитлом);
 • паспортні дані (копії паспортів дорослих членів сім’ї (якщо паспорт у формі книжечки (зразка 1993 року) – сторінок, які містять останнє фото, прізвище та ім’я особи, відомості про дату видачі та орган, що видав паспорт, зареєстроване місце проживання, відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (за наявності));
 • довідку про реєстрацію місця проживання особи на кожного члена сім'ї, що видана органом реєстрації  відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в України», у випадку відсутності відомостей про зареєстроване місце проживання у документах, що посвідчують особу (крім осіб, місце проживання яких зареєстроване на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, Донецької та Луганської області);
 • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті).
 • Інформацію/Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про наявність у власності житла на кожного члена сім'ї (у паперовій формі, отриману не раніше, ніж за 1 календарний день до подання заяви про надання державної підтримки);
 • довідку про перебування на квартирному обліку (у разі перебування на квартирному обліку);
 • документи, необхідні для визначення платоспроможності, а саме: довідку про грошові доходи (за  формою, визначеною у додатку 1 до цього Переліку, – у разі подання заяви одиноким громадянином, або за формою, визначеною у додатку 2 до цього Переліку, – у разі подання заяви сім’єю); документи, що підтверджують грошові доходи громадянина та членів його сім’ї із зазначенням їх розміру (довідки з місця роботи щодо розміру доходу за останні 6 місяців,  довідка територіального органу Пенсійного фонду України про розмір пенсійних виплат за останні 6 місяців тощо);
 • відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, що надаються органами доходів і зборів;
 • письмова згода кожного повнолітнього члена сім’ї, на яких нараховується державна підтримка щодо включення їх у розрахунок державної підтримки (у довільній формі);
 • копію свідоцтва про шлюб (у разі укладання шлюбу);
 • копію свідоцтва про народження або інші документи, що підтверджують родинні стосунки;
 • у разі звернення уповноваженої особи, нотаріально завірена довіреність на вчинення відповідних дій;
 • у разі розбіжностей між відомостями, що надаються громадянами, та Інформацією/Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, – письмові пояснення щодо таких розбіжностей.

Одержувачі – внутрішньо переміщені особи для отримання державної підтримки у розмірі 50 відсотків вартості будівництва (придбання) житла крім документів визначених в п. 1 та п. 2 цього Переліку також подають:

 • копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та копії відповідних довідок членів сім'ї громадянина, за примірною формою, визначеною у додатку до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2017 № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб» (у разі, якщо дата видачі довідки перевищує один місяць до дати подання документів для отримання державної підтримки, в подальшому надається інформація про стан дії такої довідки, отримана в установленому законодавством порядку);
 • акт технічного стану житла (для внутрішньо переміщених осіб, житло яких розташоване на території України, на якій органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі) зруйноване та не придатне для проживання у зв'язку з проведенням антитерористичної операції).

Одержувачі, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6, Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту " крім документів, визначених у п. 1 та п. 2 цього Переліку, також надають:

 • копію посвідчення учасника бойових дій, виданого відповідно до Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 № 302;
 • витяг з Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції, що надається відповідно до Порядку ведення Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 06.02.2015 № 114, зареєстрованого в  Міністерстві юстиції України 24.02.2015 за № 211/26656 (надається безоплатно на письмовий запит суб’єкта персональних даних (до якого додаються копії його паспорту та ідентифікаційного коду) Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (м. Київ, пров. Музейний, 12)).

Одержувачі, на яких поширюється дія пунктів 10 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" крім документів, визначених у п. 1 та п. 2 цього Переліку, також надають:

 • копію посвідчення інваліда війни з написом "Посвідчення інваліда війни - інвалід", виданого органами праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації громадянина відповідно до Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 № 302;
 • інформацію органу соціального захисту про надання статусу інваліда війни відповідно до Порядку надання статусу інваліда війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 № 685.

Громадяни, на яких поширюється дія абзаців четвертого, шостого і восьмого пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" крім документів, визначених у п. 1 та п. 2 цього Переліку, також надають:

 • копію посвідчення з написом "Посвідчення члена сім'ї загиблого", виданого органами праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації громадянина відповідно до Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 № 302;
 • інформацію структурного підрозділу місцевої держадміністрації з питань соціального захисту населення про встановлення статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», відповідно до Порядку надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", деяким категоріям осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 № 740.

Під час подання заяви громадяни повинні пред’явити паспорт та інші документи, копії яких додаються до заяви про надання державної підтримки.

На кожному аркуші копій документів, не посвідчених нотаріально, громадяни у присутності представника відповідного регіонального управління/іпотечного центру Держмолодьжитла роблять відмітку: «З оригіналом згідно» (із зазначенням дати), яка засвідчується їх підписом.

Додаток 1 до Переліку документів та відомостей, які подаються одержувачем для отримання державної підтримки

Додаток 2 до Переліку документів та відомостей, які додаються до заяви про надання державної підтримки

ЗАЯВА про надання державної підтримки для одинокого громадянина

ЗАЯВА про надання державної підтримки для сім’ї


4. Розмір державної підтримки

 1. 30% для громадян, які потребують поліпшення житлових умов
 2. 50% для громадян, на яких поширюється дія пунктів 1, 9 і 20 частини першої статті 6, пунктів 10 - 14 частини другої статті 7 та абзаців 4, 6 і 8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
 3. 50% для внутрішньо переміщених осіб

РОЗМІР ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ:

ПЛОЩА (21 м2 на 1 члена сім'ї + 10,5 мна сім'ю, але не > за фактичну) *ВАРТІСТЬ (не > граничної вартості 1 м2 )

ГРАНИЧНА ВАРТІСТЬ = опосередкована вартість 1 м2 (наказ Мінірегіону) * коєфіцієнт

  • 1,75 - для м. Київ, Дніпро, Львів, Одеса, Харків
  • 1,50 - для міст-обласних центрів та міст обласного значення з населенням понад 300 тис. осіб
  • 1,50 - для населених пунктів, які розташовані на відстані до 15 кілометрів від меж обласних центрів та м. Києва
  • 1,25 - для міст обласного значення з населенням 100-300 тис. осіб
  • 1,00 - для інших населених пунктів

5. Вимоги до об'єкту

 • Строк будівництва не >12 місяців з дати укладення договору
 • Вартість будівництва або продажу 1 мне > граничної
 • Наявні дозвільні документи згідно з переліком