Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Про гарантійні терміни

Гарантiйний строк - строк, протягом якого виробник (продавець, виконавець або будь-яка третя особа) бере на себе зобов'язання про здiйснення безоплатного ремонту або замiни вiдповiдноi продукцii у зв'язку з введенням iї в обiг.

*Для продукцii, споживчi властивостi якої можуть з часом погiршyватися i становити небезпеку для життя, здоров'я, майна споживачiв i навколишнього природного середовищq встановлюється строк придатностi, який зазначається на етикетках, упаковцi або в iнших документах, що додаються до неї при продажу, i який вважається гарантiйним

Гарантiйний строк зазначаеться в паспортi на продукцiю або будь-якому iншому документi, що додається до продукцii

У разi виявлення протягом встановленого гарантiйного строку недолiкiв вимоги пред'являються продавцю, виробнику (пiдприємству, що задовольняє вимоги споживача)

недолiк - будь-яка невiдповiднiсть продyкцii вимогам нормативно-правових aктів i нормативних документiв, умовам договорiв або вимогам, що пред'являються до неї, а також iнформацiї про продукцію, наданiй виробником (виконавцем, продавцем)

iстотний недолiк - недолiк, який робить неможливим чи недопустимим використання товару вiдповiдно до його цiльового призначення, виник з вини виробника (продавця, виконавця), пiсля його усунення проявляється знову з незаалежних вiд споживача причин i при цьому надiлений хоча б однією з нижченаведених ознак:

  • він взагалi не може бути усунутий;
  • його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днiв;
  • він робить товар суттєво iншим, нiж передбачено договором;

При виконаннi гарантiйного ремонту гарантiйний строк збiльшусться на час перебування продукцii в peмонті. Зазначений час обчислюється вiд дня, коли споживач звернувся з вимогою про усунення недолiкiв.

При обмiнi товару його гарантiйний строк обчислюється заново вiд дня обмiну. Гарантiйне зобов'язання не припиняється у разi неможливостi виконання такого зобов'язання з причини вiдсутностi необхiдних для його виконання матерiалiв, комплектуючих або запасних частин.

Стаття 7 Закону України "Про захист прав споживачів", Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затверджені наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 №1041.1. На сезонні товари (одяг, хутряні та інші вибори)

На сезоннi товари (одяг, хутрянi та iншi вироби) гарантiйний строк обчислюється з початку вiдповiдного сезону, що встановлюється Кабiнетом Міністрів Украiни (постанова вiд 19.03.1994 №172).

Перелік сезонних товарів, гарантiйнi термiни за якими обчислюються з початку вiдповiдного сезону одяг, хутрянi та iншi вироби:

  • весняно-літнього з 01.04
  • осiнньо-зимового з 01. 10

взуття:

  • зимового асортименту 15.03-15.03
  • весняно-осіннього 15.0З-15.11, 15.09-15.11
  • лiтнього асортименту 15.09-15.09

 

1.2. У разi продажу товарів за зразками, поштою та ін.

У разi продажу товарів за зразками, поштою, а також у випадках, коли час укладення договору купiвлi-продажу i час передачi товару споживачевіi не збiгаються, гарантiйний строк обчислюється починаючи вiд дня передачi товару споживачевi, а якщо товар потребує спецiальноi установки (підключення) чи складання - вiд дня ix здiйснення, а якщо день передачi, установки (підключення) чи складання товару, а також передачi нерухомого майна встановити неможливо або якщо майно перебрало у споживача до укладання договору купiвлi-пролажу, - вiд дня укладання договору купlвлl-продажу.


Стосовно продукції, на яку гарантiйнi строки або строк придатності не встановлено, споживач має право пред'явити продавцю (виробнику, виконавцю) відповідні вимоги, якщо недолiки було виявлено протягом двох poків, а стосовно об'єкта будiвництва - не пізніше десяти poків від дня передачl їx споживачеві.