Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Про права споживача у разi придбання неякісного товару

Вимоги споживача розглядаються пiсля пред'явлення споживачем розрахункового документа, а щодо товарів, на якi встановлено гарантiйний строк, - технiчного паспорта чи iншого документа, що його замiнюе, з позначкою про дату продажу. Вимоги споживача щодо технiчно складних побугових товарів розглядаються пiсля пред'явлення споживачем розрахункового документа передбаченого Законом Украiни "Про застосування peєстраторів розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг" та технiчного паспорта чи iншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу.

Доставка великогабаритних товарів i товарів вагою понад п'ять кiлограмiв продавцю, виробнику (підприємству, що задовольняє вимоги споживача встановлені частиною першою цієї статті) та iх повернення споживачеві здійснюються за рахунок продавця, виробника (підприємства, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою цiєї статті).

*Споживач має право пред'явити виробнику (продавцю) вимогу про безоплатне усунення недолiкiв товару пiсля закiнчення гарантiйного строку. Ця вимога може бути пред'явлена протягом установленоrо строку служби, а якщо такий не встановлено - протягом десяти років, якщо в товарі було виявлено недолiки (істотні нелолiки) , допущенi з вини виробника.

У разi придбання споживачем непридатного харчового продукту продавець зобов'язаний замiнити його на харчовий продукт, який є придатним до споживання, або повернуги споживачевi сплаченi ним кошти. Розрахунки iз споживачем у такому разi проводяться в порядку (див. повернення коштiв у разi розiрвання договору).

 


 

1.1. У разі виявлення недоліків протягом гарантійного строку

У разi виявлення протягом встановленого гарантiйного строку недолiкiв споживач має право пред'явити одну з вимог, а в разi iї невиконання заявити іншу вимогy.

Вимоги пред'являються на вибiр споживача продавцеві за мlсцем купівлі товару, виробникові або підприємству, що задовольняє ці вимоги за мiсцезнаходженням споживача.

 1. пропорційного зменшення ціни;
 2. відшкодування витрат на усунення недоліків товару;
 3. безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк.
  1. Недолiки повиннi бlти усунуті протягом 14 днiв з дати його пред'явлення або за згодою сторін в iнший строк. На письмову вимогy споживача на час ремонту йому надасться (з доставкою) товар аналогiчної марки (моделi, артикулу, модифікації) незалежно від моделі. За кожний день затримки виконання вимоги про надання товару аналогiчноi марки та за кожний день затримки усунення недолiкiв понад установлений строк (чотирнадцять днiв) споживачеві виплачується неустойка в розмiрi 1% вартості товару.


1.2. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків

У разi виявлення протягом встановленого гарантiйного строку iстотних недолiкiв (див. ГАРАНТlЯ), якi виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених за необхiдностi висновком експертизи, споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством i на пiдставi обов'язкових для сторін правил чи договору, має право за своїм вибором вимагати вiд продавця або виробника:

 1. розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми
  1. При розiрваннi договору розрахунки із споживачем у разl підвищення ціни на товар провадяться виходячи з його вартості на час пред'явлення вiдповідної вимоги, а в разi зниження ціни - виходячи з вартості товару на час купiвлi. Грошi, сплаченi за товар, повертаються споживачевi у день розірванкя договору, а в разі неможливостi повернути грошi у день розірвання договору - в iнший строк за домовленiстю сторін, але не пiзнiше нiж протягом семи днiв.
 2. вимагати заміни товару на такий же товар або аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника), товар.
  1. За наявності товару вимога споживача про його замiну пiдлягає негайному задоволенню, а в разi виникнення потреби в перевiрцi якостi - протягом чотирнадцяти днiв або за домовленiстю cтopiн.
  2. У разi вiдсутностi товару вимога споживача про його замiну пiдлягає задоволенню у двомiсячний строк з моменту подання відповідної заяви. Якщо задовольнити вимогy споживача про замiну товару в установлений строк неможлииво, споживач вправi на свiй вибiр пред'явити продавцю, виробнику (пiдприємству, що виконує ix функцii) iншi вимоги.
  3. Пiд час замiни товару з недолiками на товар аналогiчноi марки (моделi, артикулу, модифiкацii) належноi якостi, цiна на який змiнилася, перерахунок вартості не провадиться.
  4. Пiд час замiни товару з недолiками на такий же товар iншої марки (молелi, артикулу, модифiкачii) належноi якостi перерахунок вартості товару з недолiками у разi пiдвищення цiни провадиться виходячи з його вартості на час обмiну, а в разi зниження цiни - виходячи з вартост на час купiвлi.

Стосовно непродовольчих товарів, що перебували у використаннi та були реалiзованi через роздрiбнi комісійні торговельнi пiдприємства вимоги споживача, зазначені у частинi першiй цієї статті, задовольняються за згодою продавця.

 


 

2. Права споживача при придбанні товару належної якості

Споживач має право обмiняти непродовольчий товар належноi якостi на аналогiчний у продавця, в якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розмiром або з iнших причин не може бути ним використаний за призначенням.

Споживач мас право на обмiн товару належноi якост протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня купiвлi, якщо тривалiший строк не оголошений продавцем.

Обмiн товару належноi якостi провадиться, якщо він не використовувався i якщо збережено його товарний вигляд, споживчi властивостi, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачевi разом з проданим товаром.

Якщо на момент обмiну аналогiчного товару немає у продажу, споживач має право або придбати будь-якi iншi товари з наявного асортиментy з вiдповiдним перерахуванням вартості, або розiрвати договiр та одержати назад грошi у розмiрi вартості повернутого товару, або здiйснити обмiн товару на аналогічний при першому ж надходженнi вiдповiдного товару в продаж. Продавець зобов'язаний у день надходження товару в продаж повiдомити про це споживача, який вимагае обмiну товару.

При розiрваннi договору купiвлi-продажу розрахyнки iз споживачем провадяться виходячи з вартості товару на час його купiвлi. Грошi, сплаченi за товар, повертаються споживачевi у день розірвання договору, а в разі неможливості повернути гроші у день розірвання договору - в іншии строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом семи днів.


 

3. Права споживачів у разі порушення умов договору при виконанні робіт (надання послуг)

Права споживача у разі порушення умов договору про виконання робіт (надання послуг) на гарантійний ремонт не розповсюджуються

Про відступи від умов договору та інші недоліки в роботі (послузі), споживач повідомляє виконавця при прийнятті замовлення, а якщо при звичайному способі прийняття неможливо виявити недоліки, споживач забов'язаний повідомити виконавцеві не пізніше 3-х діб після їх виявлення, стаття 10 ЗУ "Про захист прав споживачів".

 1. Якщо виконавець своєчасно не приступив до виконання зобов'язань за договором або виконує роботy так повiльно, що закiнчити її у визначений строк стає неможливим, споживач має право вiдмовитися вiд договору про виконання робiт (надання послуг) i вимагати вiдшкодування збиткiв, але, якщо значну частину обсяry послуги чи робiт (понад 70% загального обсяry) вже було виконано, споживач має право розiрвати договiр лише стосовно частини послуги або робiт, що залишилася.
 2. Якщо пiд час виконання робiт (надання послуг) стане очевидним, що їх не буде виконано з вини виконавця згiдно з умовами договору споживач має право призначити виконавцю вiдповiдний строк для усунення недолiкiв. У разi невиконання цiєї вимоги у визначений строк - розiрвати договiр i вимагати вiдшкодування збиткiв або доручити виправлення недолiкiв третiй особi за рахунок виконавця.
 3. У разi виявлення недолiкiв у виконанiй роботi (наданiй послузi) споживач має право на свiй вибiр вимагати (зазначенi вимоги пiдлягають задоволенню у разi виявлення недолiкiв пiд час приймання виконаної роботи (наданоi послуги) або пiд час її виконання (надання), а в разi неможливостi виявлення недолiкiв пiд час приймання виконаноi роботи (наданоi послуги) - протягом гарантiйного чи iншого строку встановленого доrовором, чи протягом двох poків з дня прийняття виконаної роботи (наданоi послуги) у разi вiдсутностi гарантiйного чи iншого строкy, встановленого законодавством або договором):
  1. безоплатне усунення недоліків у виконаній роботі (наданій послузі) у розумний строк;
  2. відповідного зменшення ціни виконаної роботи (наданої послуги);
  3. безоплатного виготовлення іншої речі з такого ж матеріалу і такої ж якості чи повторного виконання роботи;
  4. відшкодування завданих йому збитків з усуненням недоліків виконаної роботи (наданої послуги) своїми силами чи із залученням третьої особи;
  5. реалізації інших прав, що передбачені чинним законодавством на день укладання відповідного договору.
 4. За наявності у роботі (послузі) істотних недоліків споживач має право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків;
 5. У разi коли виконавець не може виконати (прострочуе виконання) роботy (надання послуги) згiдно з договором, за кожний день (кожну годину, якщо тривалiсть виконання визначено у годинах) прострочення споживачеві сплачується пеня у розмiрi трьох відсотків вартості роботи (послуги), якщо iнше не передбачено законодавством. У разi коли вартість роботи (послуги) не визначено, виконавець сплачує споживачеві неустойку в розмiрi трьох вlдсоткlв загальноl вартості замовлення.

 

4. Права продавця (виробника) у разi звернення споживача з питання придбання неякiсного товару в гарантійний строк

Вимоги споживача, передбачені статтею 8 Закону Украiни "Про захист прав споживачiв", не пiдлягають задоволенню, якщо продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою цiєї статтi) доведуть, що недоліки товару виникли внаслідок порушення споживачем правил користування тoваром або його зберiгання. Споживач має право брати участь у перевiрці якості товару особисто або через свого представника.

Статтею 17 Закону України "Про захист прав споживачiв" передбачено, що у разi коли пiд час гарантiйного строку необхiдно визначити причини втрати якостi продyкцiї, продавець (виконавець, виробник) зобов'язаний у триденний строк з дня одержання вiд споживача письмовоi згоди органiзувати проведення експертизи продукцiї. Експертиза проводиться за рахунок продавця (виконавця, виробника). Якщо у висновках експертизи буде доведено, що недолiки виникли пiсля передачi продукцiї споживачевi внаслiдок порушення ним встановлених правил використання, зберiгання чи транспортyвання або дiй третіх осiб, вимоги споживача не пiдлягають задоволенню, а споживач зобов'язаний вiдшкодувати продавцю (виконавцю, пiдприємству, яке виконує його функцiї) витрати на проведення експертизи. Споживач, продавець (виконавець, виробник) мають право на оскарження висновкiв експертизи у судовому порядку.