Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

[ А ] [ Б ] [ В ] [ Г ] [ Д ] [ Е ] [ Ж ] [ З ] [ І ] [ Й ] [ К ] [ Л ] [ М ] [ Н ] [ О ] [ П ] [ Р ] [ С ] [ Т ] [ У ] [ Ц ] [ Ш ] [ Я ]

 

А

Аварійна ситуація - стан потенційно небезпечного об'єкта, що характеризується порушенням меж та/або умов безпечної експлуатації, але не перейшов у аварію, при якому всі несприятливі впливи джерел небезпеки на персонал, населення та навколишнє середовище утримуються в прийнятних межах за допомогою відповідних технічних засобів, передбачених проєктом.


Аварійний запас води в резервуарі - запас води в резервуарі, передбачуваний для подавання одним водоводом на час ліквідації на ньому аварії.

Аварія - раптова подія, така як потужний викид небезпечних речовин, пожежа або вибух, внаслідок порушення експлуатації підприємства (об'єкта), яка призводить до негайної та/або наступної загрози для життя та здоров'я людей, довкілля, матеріальних цінностей на території підприємства та/або за його межами.

Б

Бак-акумулятор - ємність, призначена для зберігання запасу гарячої води з метою вирівнювання добового графіка витрат води та тепла в системах теплопостачання, а також для створення та зберігання запасу води й підживлення джерела теплоти.


Баланс водоспоживання та водовідведення - співвідношення між фактично використаними обсягами води з усіх джерел водопостачання та обсягами стічних вод, що відводяться за визначений термін.

Балансоутримувач (будинку, групи будинків, житлового комплексу) - власник відповідного майна або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно й уклала договір купівлі-продажу теплової енергії з теплогенеруючою або теплопостачальною організацією, а також договори на надання житлово-комунальних послуг з кінцевими споживачами.

Балансоутримувач житлового будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд - власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу, передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального й поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законом.

Бювет - інженерна водозабірна споруда для забезпечення споживачів необробленими (крім знезараження води методом ультрафіолетового опромінення) міжшаровими напірними (артезіанськими) або безнапірними підземними водами, до складу якої входять свердловина, розподільна колонка та спеціальне приміщення або павільйон.

В


Введення в експлуатацію - подія, що фіксує готовність споруд і устатковання до використання за призначенням, документально оформлена в установленому порядку.

Виконавча документація - відкоригований комплект креслень та приймально-здавальна документація (акти, сертифікати, паспорти тощо).

Випробувальний режим - режим роботи устатковання за спеціальними заявками і програмами, метою якого є перевірка відповідності технічних характеристик устатковання після монтажу, модернізації, ремонту вимогам нормативних документів, інструкцій заводу-виробника й проєктній документації.

Використання води - процес вилучення води для використання у виробництві з метою отримання продукції та для господарсько-питних потреб населення, а також без її вилучення для потреб гідроенергетики, рибництва, водного, повітряного транспорту та інших потреб.

Випуск водовідведення - трубопровід від будинку або споруди до першого колодязя дворової або внутрішньоквартальної мережі або трубопровід від останнього колодязя внутрішньомайданчикових мереж підприємства до відомчої або централізованої мережі водовідведення.

Випуск стічних вод - трубопровід, що відводить очищені стічні води у водний об'єкт.

Випускання зворотних вод - відвід зворотних вод у водні об'єкти.

Виробник - підприємство, яке видобуває, очищує й подає в населений пункт питну воду, експлуатує зовнішні мережі й споруди водопостачання і каналізації населеного пункту та споруди для очищення стічних вод. Перелічені функції можуть здійснюватися як одним підприємством, так і кількома підприємствами різного підпорядкування. Ці правила поширюються на всі підприємства, що виконують перелічені функції або хоча б одну з них, незалежно від їх підпорядкування й форми власності.

Виробник послуг централізованого водопостачання та водовідведення - суб'єкт господарювання, що виробляє або створює послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

Виробництво питної води - забір води з джерел питного водопостачання та доведення її якості до вимог на питну воду.

Витоки води - витікання води через нещільність або пошкодження трубопроводів, їх з'єднань, сальників і запірних органів водопровідної арматури під дією тиску води.

Витрата води - кількість води, що протікає через живий переріз трубопроводу за одиницю часу.

Витрата стічних вод - об'єм стічних вод, які протікають за проміжок часу, для розрахунку мереж і споруд каналізації.

Внутрішній водопровід - система трубопроводів і пристроїв, що забезпечує подачу води до санітарно-технічних приладів, пожежних кранів та технологічного обладнання, обслуговуюча одну будівлю чи групу будівель і споруд та має загальне водовимірювальних пристрій від мережі водопроводу населеного пункту або промислового підприємства.

Внутрішня каналізація - система трубопроводів і пристроїв в обсязі, обмеженому зовнішніми поверхнями огороджувальних конструкцій і випусками до першого оглядового колодязя, що забезпечує відведення стічних вод від санітарно-технічних приладів та технологічного обладнання й за необхідності локальними очисними спорудами, а також дощових і талих вод у мережах каналізації відповідного призначення населеного пункту або промислового підприємства.

Внутрішньобудинкова система водопостачання - усі трубопроводи, запірна та водозбірна арматура на них, санітарно-технічні прилади та обладнання, засоби обліку та регулювання споживання води, які знаходяться в межах будинку, споруди та системи протипожежного захисту.

Внутрішньоквартальна водопровідна мережа - трубопроводи, прокладені всередині житлового кварталу, до яких приєднуються водопровідні вводи споживачів.

Внутрішньоквартальна мережа водовідведення - мережа, прокладена всередині житлового кварталу, яка з'єднує випуски групи будинків або будівель кварталу в цілому.

Вода зворотна - вода, що повертається за допомогою технічних споруд і засобів із господарської ланки кругообігу води в його природні ланки у вигляді стічної, шахтної, кар'єрної чи дренажної води.

Водовипускна споруда - гідротехнічний об'єкт або пристрій,призначений для відводу (скидання) зворотних вод у водні об'єкти.

Водовід - гідротехнічна споруда для підведення і відведення води в заданому напрямку.

Водогосподарський баланс - співвідношення між наявними для використання водними ресурсами на даній території і потребами в них для розвитку економіки на різних рівнях.

Водозабір - споруда або пристрій для забору води з водного об'єкта.

Водозабірна споруда - гідротехнічна споруда для забирання води у водопровід з водойми, водотоку або підземного вододжерела.

Водокористування - використання вод (водних об'єктів) для задоволення потреб населення, промисловості, сільського господарства, транспорту та інших галузей господарства, включаючи право на забір води, скидання стічних вод та інші види використання вод (водних об'єктів);водоносний горизонт - однорідна пластова товща гірських порід, де постійно знаходяться води.

Водокористування - використання водних об'єктів для задоволення потреб населення і народного господарства.

Водонапірна башта - напірний резервуар для води на штучній опорній констpyкції.

Водоносний горизонт - пласт гірських порід однорідного складу, що містить вільну (гравітаційну) воду й має однакову пористість і величину водопроникності.

Водопідготовка - технологічний процес, який здійснюється для доведення показників безпечності та якості питної води до рівнів гігієнічних нормативів.

Водопостачання - подача води певної якості споживачам.

Водопровід - комплекс споруд, що включає водозабір, водопровідні насосні станції, станцію очищення води або водопідготовки, водопровідну мережу й резервуари для забезпечення водою відповідної якості.

Водопровідна кільцева мережа - водопровідна мережа, що подає воду споживачеві з кількох боків.

Водопровідна мережа - система трубопроводів, відповідних споруд та устаткування для розподілу й подачі питної води споживачам.

Водопровідна насосна станція - споруда водопроводу, обладнана насосно-силовою установкою для підіймання й подавання води у водоводи та водопровідну мережу.

Водопровідна тупікова мережа - водопровідна мережа, що подає воду споживачеві тільки з одного боку.

Водопровідний ввід - трубопровід від розподільчої (внутрішньоквартальної або вуличної) мережі до зовнішньої стіни будинку або межі території об'єкта з колодязем і запірною арматурою у місці приєднання до водопровідної мережі.

Водоспоживання - споживання води з водного об'єкта або з систем водопостачання.

Водосховище - штучна водойма місткістю більше 1 млн. кубічних метрів, збудована для створення запасу води та регулювання її стоку.

Встановлення тарифів - затвердження для ліцензіатів відповідною постановою НКРЕ тарифів з централізованого водопостачання та водовідведення за визначеною структурою.

Втрата води в системі водопостачання - об'єм води, втраченої під час транспортування, зберігання, розподілу та охолодження.

Вузол обліку - комплект засобів вимірювальної техніки, занесених до Державного реєстру вимірювальної техніки, що призначені для вимірювання і реєстрації результатів вимірювання та обладнання для влаштування вузла відповідно до вимог нормативних документів.

Виробничі приміщення - замкнений простір у спеціально призначених будівлях і спорудах, де систематично (за змінами) або періодично (протягом робочого дня) здійснюється трудова діяльність людей, пов'язана з участю в різних видах виробництва.

Вихідні дані - це містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, технічні умови, завдання на проектування будівництва, реконструкції чи модернізації.

Відкрита водяна система теплопостачання - система теплопостачання, в якій теплоносій (вода), що циркулює в тепловій мережі, відбирається для технологічних потреб гарячого водоспоживання.

Відкрита система теплопостачання - система теплопостачання з безпосереднім відбором води з теплової мережі на гаряче водопостачання.

Відпущена енергія - електрична або теплова енергія, що постачається споживачам від когенераційної установки.

Відпущена теплова енергія у гігакалоріях (Гкал) - кількість тепла, зафіксованого спеціальним приладом у відповідних пунктах розподілу теплової мережі між постачальником та споживачем тепла. Для обліку виробленої теплогенеруючим підприємством і використаної споживачем теплової енергії повинні застосовуватися засоби вимірювальної техніки (ЗВТ), які внесені до Держреєстру України і мають свідоцтва про Державну метрологічну атестацію. У Методиці цей термін використовують стосовно відпущеної споживачам теплової енергії, яка облікована ЗВТ або розрахована згідно із встановленими нормами споживання теплової енергії.

Власник - юридична особа, яка має у своїй власності або в господарському віданні (згідно з балансовою належністю) теплові установки чи теплові мережі, що виробляють, постачають або використовують теплову енергію.

Власник - юридична чи фізична особа або фізична особа-підприємець, яка має у власності або користуванні теплові мережі та/або джерела теплової енергії, до яких безпосередньо або через теплові мережі та/або джерела теплової енергії інших осіб здійснюється приєднання.

Власник теплового господарства - юридична особа, незалежно від організаційно-правових форм та форм власності, або фізична особа, яка має у своїй власності або у господарському віданні (за договором) теплове господарство.

Водопідігрівальна установка (водопідігрівник) - теплообмінний пристрій, який знаходиться під тиском середовища вище від атмосферного і використовується для нагрівання води за
допомогою водяної пари, гарячої води.

Встановлення тарифів - затвердження відповідною постановою НКРЕ тарифів за визначеною структурою для ліцензіатів, які здійснюють господарську діяльність з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії.

Втрати газу - обсяги газу, що не враховані нормами споживання газу населенням в разі використання ним газових плит для опалення та отримання додаткових обсягів гарячої води в разі зниження кількісних та якісних показників послуг з центрального опалення та гарячого водопостачання.

Вузол обліку - комплект засобів вимірювальної техніки, що занесені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, на основі показів яких визначається обсяг спожитої теплової енергії, здійснюється контроль за параметрами теплоносія і налагодження режиму роботи теплового обладнання.

Вузол обліку теплової енергії - комплект приладів та обладнання, що забезпечує облік теплової енергії, а також реєстрацію параметрів теплоносія.

Г


Газ поставлений - кількість газу, зафіксована комерційними ЗВТ. Бухгалтерський облік та облік за допомогою приладів обсягу поставленого газу базується на взаємній відповідальності газотранспортних підприємств, постачальників та споживачів газу (теплогенеруючих підприємств) згідно із Законом України "Про нафту і газ" та постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 No 1729 "Про забезпечення споживачів природним газом". У Методиці термін використовується стосовно обліку газу, транспортованого теплогенеруючому підприємству газотранспортним, газовидобувним або газорозподільним підприємством.

Газ природний горючий - суміш газів земної кори (здатних горіти вуглеводнів метанового ряду та невуглеводневихкомпонентів), яка перебуває у газовому стані за стандартних умов(ДСТУ 4314). У Методиці термін використано щодо природного газу якпалива для теплогенеруючих підприємств.

Галузеві ТНВПВ - технологічні нормативи, установлені для кожної з підгалузей житлово-комунального господарства.

Гідралічне навантаження за стічними водами - маса стічних вод, що припадає на одиницю поверхні чи об'єму очистних споруд за певний проміжок часу.

Глибоке очищення стічних вод - додаткове очищення попередньо очищених стічних вод, яке забезпечує подальше зниження в них деяких залишкових забруднювальних речовин.

Головний каналізаційний колектор - трубопровід, який збирає стічні води від збірних колекторів та районних насосних станцій.

Гранично допустима концентрація (гдк) речовини у воді - встановлений рівень концентрації речовини у воді, вище якого водавважається непридатною для конкретних цілей водокористування.

Гранично допустимий скид (гдс) речовини - маса речовини узворотній воді, що є максимально допустимою для відведення завстановленим режимом даного пункту водного об'єкта за одиницючасу.

Груповий водопровід - водопровід, що подає воду споживачам кількох населених пунктів.

Граничні показники - це визначені в умовах і правилах здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії величина встановленої потужності електростанції або обсяг річного відпуску нею електричної енергії в об'єднану енергетичну систему України, вище яких продаж електричної енергії має здійснюватися на оптовому ринку.

Група енергетичного або силового обладнання - сукупність енергоблоків з однаковою потужністю або сукупність котлів і турбін, які пов'язані загальним виробництвом та використанням пари, тиском свіжої пари та характером вироблення тепла. Залежно від типу (принципу дії - конденсаційні або з регульованим відбиранням пари) турбін групи поділяються на конденсаційні або теплофікаційні (ГКД 34.09.108).

Д


Двоставковий тариф на теплову енергію - грошовий вираз двох окремих частин тарифу (умовно-змінної та умовно-постійної).

Двоставковий тариф на теплову енергію - грошовий вираз двох окремих частин: умовно-змінної - вартість одиниці (1 Гкал) теплової енергії, умовно-постійної - абонентська плата за одиницю (Гкал/год) теплового навантаження.
 

Дворова мережа водовідведення - мережа, розташована в межах однієї дворової ділянки, яка з'єднує випуски з окремих будівель.

Двоярусний відстійник - відстійник, у якому процес відстоювання стічних вод і зброджування осаду суміщені й відбуваються у конструктивно розділених об'ємах.

Дегазація води - видалення з води розчинених газів.

Дератиза́ція — це комплекс санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних та протиепідемічних заходів, які включають роботи з винищування та захисту від синантропних гризунів (у тому числі носіїв та розповсюджувачів інфекційних хвороб людини і тварин) у будівлях і спорудах населених пунктів, на транспорті та в навколишньому середовищі.

 Дезінсе́кція — комплекс профілактичних і винищувальних заходів для знищення і врегулювання кількості комах (тарганів, мурашок,клопів, бліх, комарів, мух, вошей, молі, кліщів, ос тощо), які мають епідеміологічне і санітарно-гігієнічне значення.

Джерело питного водопостачання - водний об'єкт, вода якого використовується для питного водопостачання після відповідної обробки або без неї.

Ділянка родовища підземних вод - просторово обмежена частина родовища підземних вод, у межах якої існують сприятливі умови для видобутку підземних вод окремим водозабором.

Джерело теплової енергії - виробничий об'єкт, призначений для виробництва теплової енергії або комбінованого виробництва електричної та теплової енергії.

Джерело теплопостачання - виробничий об'єкт, призначений для виробництва теплової енергії.

Додаткове паливо - паливо, що спалюється постійно або тимчасово в продуктах згорання основного палива з метою підвищення електричної і/або теплової потужності когенераційної установки.

Допуск - комплекс організаційно-технічних заходів щодо гарантування правильності підготовки робочого місця, достатності вжитих заходів безпеки, що здійснюється допускаючим, після виконання яких бригада має право розпочати роботу на робочому місці, до якого вона допускається за нарядом-допуском або розпорядженням.

Добовий графік подачі гарячої води - тривалість послуги з гарячого водопостачання протягом доби при режимах роботи системи гарячого водопостачання, відмінних від безперервних.

Допоміжні об'єкти водопроводу (каналізації) - об'єкти підприємства ВКГ (водноканалізаційного господарства), які не включені до основної технологічної схеми підйому, подачі та очищення води або відведення та очищення стічних вод (котельні, майстерні, гаражі тощо).

Дощоприймач - споруда на каналізаційній мережі, призначена для приймання і відведення дощових вод.

Дренаж фільтра для очищення води - пристрій для рівномірного розподілу промивної води й повітря на площі фільтра, збирання і відведення фільтрованної води.

Дублювання - виконання працівником професійних обов'язків на робочому місці чергового оперативного або оперативно-ремонтного персоналу під наглядом досвідченого працівника з метою оволодіння навичками керування устаткованням.

Е


Експлуатація - період служби устатковання від моменту введення його в роботу і до виведення з роботи, протягом якої підтримується і відновлюється його роботоздатність. Експлуатація поділяється на чотири оперативні стани: робота, резерв, ремонт, консервація.

Еквівалентна кількість жителів - умовна кількість жителів, що визначає об'єм або концентрацію забруднювальних речовин у стічних водах.

Екологічна броня питного водопостачання - мінімальний рівень використання питної води споживачами (крім населення), необхідний для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру.

Експлуатаційні запаси підземних вод - підрахована за даними геологічного вивчення водних об'єктів кількість підземних вод, яка може бути видобута з надр раціональними за техніко-економічними показниками водозаборами в заданому режимі видобутку за умови відповідності якісних характеристик підземних вод вимогам їх цільового використання та допустимого ступеня впливу на довкілля протягом розрахункового терміну водокористування. Експлуатаційні запаси підземних вод ототожнюються з видобувними запасами інших корисних копалин у відповідності до Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05.05.97 № 432.

Електроенергетика - галузь економіки України, що забезпечує споживачів енергією.

Електроустановка - комплекс взаємопов'язаних устаткування і споруд, що призначаються для виробництва або перетворення, передачі, розподілу чи споживання електричної енергії.

Енергетична безпека - стан електроенергетики, який гарантує технічно та економічно безпечне задоволення поточних і перспективних потребспоживачів в енергії та охорону навколишнього природного середовища.

Енергія - електрична чи теплова енергія, що виробляється на об'єктах електроенергетики і є товарною продукцією, призначеною для купівлі-продажу.

Енергогенеруючі компанії - учасники оптового ринку електричної енергії України, які володіють чи користуються генеруючими потужностями, виробляють та продають електричну енергію.

Енергоносії - органічне паливо, електроенергія, нетрадиційні та поновлювані види енергії, вторинні енергетичні ресурси.

Енергопостачальники - учасники оптового ринку електричної енергії України, які купують електричну енергію на цьому ринку з метою продажу її споживачам або з метою її експорту.

Ефективність використання додаткового палива - відношення приросту обсягу відпущеної протягом року електричної і/аботеплової енергії від когенераційної установки, обумовленогоспаленням додаткового палива протягом вказаного строку, до енергіїцього додаткового палива.

Ж


Життєздатність системи - здатність системи зберігати свою працездатність в аварійних (позаштатних) умовах, а також після тривалої (більше 50 год) зупинки.

З


Закрита водяна система теплопостачання - водяна система теплопостачання, в якій вода, що циркулює в тепловій мережі, використовується тільки як теплоносій і з мережі не відбирається.

Забарвленість - показник, що характеризує інтенсивність забарвлення води, яке зумовлене вмістом забарвлених органічних речовин.

Забір води - вилучення води з водного об'єкта для використання за допомогою технічних пристроїв або без них.

Забруднення вод - надходження до водних об'єктів забруднюючих речовин.

Забруднююча речовина - речовина, яка привноситься у водний об'єкт в результаті господарської діяльності людини.

Завантаження фільтра - підтримувальні шари і матеріали у фиьтрі для очищення води і водопідготовки.

Загальна жорсткість - показник, що характеризує властивість води, зумовлену наявністю у ній розчинених солей кальцію та магнію (сульфатів, хлоридів, карбонатів, гідрокарбонатів тощо).

Загальна лужність - показник, що характеризує властивість води, зумовлену наявністю у ній аніонів слабких кислот, головним чином вугільної кислоти (карбонатів, гідрокарбонатів).

Заглиблений резервуар для води - резервуар для води, дно якого розташоване нижче від природної чи планованої позначки поверхні землі.

Залишкова забрудненість стічних вод - маса забруднених речовин, що залишилися в стічних водах після їх очищення.

Залповий скид у каналізацію - скид стічних вод з концентраціями забруднюючих речовин, що перевищують установлені місцевими Правилами приймання більш як у 20 разів.

Замовник - юридична або фізична особа, що має повноваження щодо об'єкта замовника та на підставі договору замовляє послуги з приєднання новозбудованого, реконструйованого чи модернізованого об'єкта замовника до теплових мереж.

Замовник послуг з централізованого водопостачання та водовідведення - споживач або суб'єкт господарювання, який має намір здійснити будівництво або реконструкцію об'єкта будівництва з подальшим його приєднанням до систем централізованого водопостачання та водовідведення.

Запах - показник, що характеризує властивість води подразнювати рецептори слизових оболонок носа та синусних пазух, зумовлюючи відповідне відчуття.

Заплавні землі - прибережна територія, що може бути затоплена чи підтоплена під час повені (паводка).

Засмічення вод - привнесення у водні об'єкти сторонніх предметів і матеріалів, що шкідливо впливають на стан вод.

"Зелений" тариф - спеціальний тариф, за яким закуповується електрична енергія, вироблена на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблена лише малими гідроелектростанціями).


Зливовідвід - трубопровід для відведення дощових вод від зливоспуску в приймач стічних вод.

Зливоспуск - споруда, на каналізаційній мережі для скидання надлишків дощових вод у приймач стічних вод.

Знезараження води - процес знищення патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів шляхом впливу на них фізичних (ультрафіолетове опромінювання, ультразвук тощо), хімічних (хлор, гіпохлорит, озон, діоксид хлору, оксидантний газ тощо) та фізико-хімічних факторів.

Знезараження води - зменшення кількості хворобних організмів у воді до меж, встановлених санітарно-гігієнічними нормами.

Знезараження води - зменшення кількості хвороботворних організмів у воді до меж, установлених санітарно-гігієнічними вимогами.

Знезаражування стічних вод - оброблення стічних вод з метою вилучення з них патогенних і санітарно-показових мікроорганізмів.

Знесолювання води - процес водолідготовки з метою зниження концентрації розчинених солей у воді до заданого значення.

Зона санітарної охорони - територія і акваторія, де запроваджується особливий санітарно-епідеміологічний режим з метою запобігання погіршення якості води джерел централізованого господарсько-питного водопостачання, а також з метою забезпечення охорони водопровідних споруд.

Зона санітарної охорони (ЗСО) - територія і акваторія, на якій запроваджується особливий санітарно-епідеміологічний режим для запобігання погіршенню якості води джерел централізованого господарсько-питного водопостачання і охорони водопровідних споруд.

І


Інвестиційна програма - комплекс заходів, затверджений в установленому порядку, для підвищення рівня надійності та забезпечення ефективної роботи систем централізованого теплопостачання, який містить зобов'язання суб'єкта господарювання у сфері централізованого теплопостачання щодо будівництва (реконструкції, модернізації) об'єктів у зазначеній сфері, поліпшення якості послуг, з відповідними розрахунками та обґрунтуваннями, а також зазначенням джерел фінансування та графіка виконання.

Інвестиційна програма - план використання коштів на здійснення необхідних інвестицій з визначенням об'єктів та обсягів інвестування (включаючи придбання та встановлення будинкових засобів обліку води), джерел фінансування та графіка виконання інвестиційних заходів на плановий період чи більш тривалий термін (з визначенням окремо показників планового періоду) з відповідними техніко-економічними розрахунками та обґрунтуваннями, що підтверджують доцільність та ефективність передбачуваних інвестицій.

Індивідуальний тепловий пункт - тепловий пункт, із якого здійснюється теплопостачання та керування системою теплоспоживання не більше ніж однієї будівлі (споруди) або її частини.

Інструкція з експлуатації - документ, у якому викладено відомості, необхідні для правильної експлуатації (використання, транспортування, зберігання і технічного обслуговування) виробу (установки) та підтримання його (її) в постійній готовності до дії.

Індивідуальні та колективні установки (пристрої) питного водопостачання - установки (пристрої) для забору води з водного об'єкта або водопровідної мережі та доведення її якості до вимог державних стандартів.

Індивідуальні ТНВПВ на утримання житлових будинків, споруд та прибудинокової території - технологічні нормативи, встановлені для конкретного житлово-експлуататційного підприємства.

ІІТНВПВ ЖЕП (житлово-експлуатаційних підприємтсв та організацій) - максимально допустимі обсяги витрат води на утримання 1 кв.м загальної площі житла у даному житлово-експлуатаційному підприємстві протягом року, які включають усі види нормативних витрат води при обслуговуванні будинків, споруда та прибудинкової території.

Й


Ймовірність безвідмовної роботи системи - здатність системи не допускати відмов, що спричиняють падіння температури в опалюваних приміщеннях житлових та громадських будинків і споруд нижче +12 °С , у промислових будівлях -нижче +8 °С більше кількості разів, установлених нормативами.

К


Каламутність - показник, що характеризує природну властивість води, зумовлену наявністю у воді завислих речовин органічного і неорганічного походження (глини, мулу, органічних колоїдів, планктону тощо).

Каналізаційна мережа - система трубопроводів, каналів або лотків і споруд на них для збирання й відведення стічних вод.

Каналізаційний випуск - трубопровід, що відводить стічні води з будинків і споруд в каналізацію.

Каналізаційний випуск Підприємства - трубопровід, яким стічні води Підприємства випускаються у збірний чи головний каналізаційний колектор.

Каналізаційний колектор - трубопровід зовнішньої каналізаційної мережі для збирання й відведення стічних вод.

Каналізація - сукупність заходів, споруд, що забезпечують приймання, очищення і відведення стічних вод з території населеного пункту, включаючи ліквідацію чи утилізацію осаду стічних вод.

Категорія якості води - показник ступеня забрудненостіводного об'єкта, який визначається за сукупністю встановленихпоказників складу і властивостей води і дотримання якого єобов'язковим протягом визначеного часу.

Кваліфікація когенераційної установки - встановлення центральним органом виконавчої влади у сфері енергозбереження відповідності умов та показників експлуатації когенераційної установки вимогам (кваліфікаційним показникам) цього Закону.

Кваліфікована когенераційна установка - когенераційна установка, умови і показники експлуатації якої відповідають вимогам цього Закону. Закон України "Про комбіноване виробництво тепловоїта електричної енергії (когенерацію)та використання скидного енергопотенціалу" (http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2509-15)

Кількісний показник послуг - одиниця виміру для обчислення кількісних показників отриманої споживачем послуги, визначена відповідно до законодавства.

Кількісні показники послуг централізованого гарячого водопостачання та опалення - кількість (обсяг) гарячої води або кількість теплової енергії, відпущеної споживачу у відповідних одиницях виміру.

Клас небезпеки речовини (I, II, III, IV) - ступінь небезпеки для людини хімічних речовин, що забруднюють воду, який залежить від їх токсичності, кумулятивності, лімітуючої ознаки шкідливості та здатності викликати несприятливі віддалені ефекти.

Когенераційна установка - комплекс обладнання, що працює за способом комбінованого виробництва електричної і теплової енергії або перетворює скидний енергетичний потенціал технологічних процесів в електричну та теплову енергію.

Коефіцієнт готовності (якості) системи - імовірність працездатності системи в довільний період часу підтримувати в опалюваних приміщеннях розрахункову внутрішню температуру повітря, крім періодів зниження температури, що допускається нормативами.

Комбіноване виробництво - електричної та теплової енергії (когенерація) спосіб одночасного виробництва електричної татеплової енергії в межах одного технологічного процесу урезультаті спалення палива.

Консервація - комплекс заходів із забезпечення відповідно до технічної документації під час зберігання або тимчасової бездіяльності теплових установок і мереж (устатковання, запасних частин, матеріалів тощо) шляхом запобігання псуванню від корозії, механічних та інших впливів з боку людини або навколишнього середовища.

Контрольовані операційні витрати - статті операційних витрат, розмір яких залежить від управлінських рішень ліцензіата.

Коефіціент рециркуляції активного мулу - відношення об'єму зворотного активного мулу до середньої витрати стічних вод в аеротенку.

Коефіцієнт наповнення каналізйційної мережі - відношення глибини шару води в самопливному трубопроводі або каналі до його діаметра або ви- соти в розрахунковій точці каналізаційної мережі.

Коефіцієнт нерівномірності витрат стічних вод - відношення максимальної або мінімальної витрати до середньої витрати стічних вод за певний проміжок часу.

Коефіцієнт нерівномірності водоспоживання - відношення максимального або мінімального водоспоживання до середнього за певний проміжок часу.

Комерційні втрати води - обсяги води, забрані з внутрішньобудинкових систем водопостачання і не враховані квартирними засобами обліку з різних причин (несвоєчасне виявлення несправних квартирних засобів обліку, порушення термінів їх повірки, недозволений розбір води за межами квартир тощо).

Кондиціонування осаду - оброблення осаду перед обезводнюванням з метою поліпшення його водовіддавальних властивостей.

Критичні значення параметрів - граничні значення одного або кількох взаємопов'язаних параметрів (щодо складу матеріального середовища, тиску, температури, швидкості руху, часу перебування в зоні із заданим режимом, співвідношення компонентів, що змішуються, роз'єднування суміші і т.ін.), при яких можливе виникнення вибуху в технологічній системі або розгерметизація технологічної апаратури та викиди горючої або токсичної речовини в атмосферу.

Л


Ліквідація наслідків аварії - режим функціонування, під час якого підприємство (об'єкт) після аварії переводиться в режим нормальної експлуатації або перетворюється в екологічно безпечну природно-технологічну систему.

Ліміт використання води - граничний обсяг використання води,який встановлюється дозволом на спеціальне водокористування.

Ліміт забору води - граничний обсяг забору води з водних об'єктів, який встановлюється в дозволі на спеціальне водокористування.

Ліміт скиду забруднюючих речовин - граничний обсяг скиду забруднюючих речовин у поверхневі водні об'єкти, який встановлюється в дозволі на спеціальне водокористування.

Лімітуюча ознака шкідливості - показник, за яким встановлюється гігієнічний норматив шкідливої хімічної речовини у воді та який визначається за мінімальною концентрацією, яка впливає безпосередньо на організм людини (санітарно-токсикологічна ознака шкідливості), органолептичні властивості води (органолептична ознака шкідливості) чи процеси самоочищення водойм (загальносанітарна ознака шкідливості).

Ліцензіат - суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, або з централізованого водопостачання та водовідведення.

Локальна каналізація - сукупність каналізаційних споруд, призначених для відводу стічних вод окремого Підприємства, території.

Локальні очисні споруди - споруди для очищення стічних вод окремого Підприємства, території до відповідних вимог.

М


Магістральна електрична мережа - електрична мережа, призначена для передачі електричної енергії від виробника до пунктів підключення місцевих (локальних) мереж.

Магістральна теплова мережа - комплекс трубопроводів (теплопроводів) і споруд, що забезпечують транспортування теплоносія від джерела теплової енергії до теплових пунктів та (або) розподільної теплової мережі.

Максимальне теплове навантаження споживача - навантаження, яке відповідає сумі максимальних теплових потоків на опалення, вентиляцію, кондиціювання, технологічні потреби, гаряче водопостачання, визначене проектом.

Межа балансової належності (відповідальності) - межа розподілу теплової мережі між теплопостачальною організацією і споживачем.

Межа балансової належності - лінія розподілу елементів систем водопостачання та водовідведення і споруд на них між власниками або користувачами.

Межа експлуатаційної  відповідальності - межа розподілу теплової мережі за ознакою договірних зобов'язань з експлуатації та утримання тих чи інших її ділянок або елементів, яка встановлюється за згодою сторін між теплопостачальною організацією та споживачем.

Межа продажу теплової енергії - сукупність точок теплової мережі, обладнаних вузлом обліку, на основі показів якого проводяться розрахунки за спожиту теплову енергію, або точка розподілу, визначена в договорі у разі відсутності такого вузла.

Межень (меженний період) - період річного циклу, протягом якого спостерігається низька водність.

Мережа гарячого водопостачання - комплекс трубопроводів (теплопроводів), обладнання та споруд, що забезпечують подачу гарячої води від теплового пункту або від джерела теплової енергії до вводу гарячої води споживача.

Мережа (електрична чи теплова) - сукупність енергетичних і трубопровідних установок для передачі та розподілу електричної енергії, гарячої води та пари.

Мережна вода - спеціально підготована вода, яка використовується у водяній тепловій мережі як теплоносій.

Міждержавна електрична мережа - електрична мережа, призначена для передачі електричної енергії між державами.

Міжопалювальний період - період між кінцем одного опалювального сезону та початком наступного опалювального сезону.

Мікрофільтр для очищення води - сітчастий фільтр для затримання дрібних завислих речовин і планктону.

Місцева (локальна) електрична мережа - приєднана електрична мережа, призначена для передачі електричної енергії від магістральної електричної мережі до споживача.

Місцева (розподільча) теплова мережа - сукупність енергетичних установок, обладнання і трубопроводів, яка забезпечує транспортування теплоносія від джерела теплової енергії, центрального теплового пункту або магістральної теплової мережі до теплового вводу споживача.

Модуль стоку - кількість води, яка стікає з одиниці площі водозбору за одиницю часу.

Моніторинг вод - система спостережень, збирання, обробки, збереження та аналізу інформації про стан водних об'єктів, прогнозування його змін та розробки науково обгрунтованих рекомендацій для прийняття відповідних рішень.

Моніторинг вод - постійне стеження за станом вод з визначенням показників їх якості, його оцінка і зберігання бази цих даних.

Н


Наряд - викладене на спеціальному бланку завдання на безпечне проведення роботи, яке визначає її зміст, місце, час початку і закінчення, необхідні заходи безпеки, склад бригади та осіб, що відповідають за безпечне виконання роботи.

Напірний резервур для води - резервуар для води, призначений для створення напору у водопровідній мережі.

Не товарна вода - вода, яка забрана з джерела водопостачання та знаходиться в системі водопостачання на етапах підйому, очищення та транспортування до її подачі в систему ПРВ.

Небезпечні режими роботи устаткування - режими, якіхарактеризуються такими відхиленнями технологічних параметрів відрегламентних значень, при яких може виникнути аварійна ситуаціята/або статися зруйнування обладнання, будинків, споруд.

Неконтрольовані операційні витрати - статті операційних витрат, на які ліцензіат не має безпосереднього впливу (податки, збори, платежі тощо), розмір яких установлюється відповідно до положень законодавства України та/або відповідними державними органами.

Необлічені витрати води - витрати води, не облічені засобами обліку споживачів через їх нечутливість до малих витрат або через погіршення метрологічних характеристик засобів обліку у процесі експлуатації, та комерційні втрати під час реалізації води за показаннями квартирних засобів обліку.

Необроблені (природні) види питних вод - води, отримані безпосередньо з підземних джерел питного водопостачання, які за всіма показниками відповідають вимогам Санітарних норм без їх очищення (крім освітлення) чи домінералізації.

Нераціональне використання - використання питної води понад встановлені галузеві технологічні нормативи.

Нерівномірність водоспоживання - коливання витрати води за проміжок часу.

Нецентралізоване водопостачання населення - під час використання води для питних і господарсько-побутових потреб населення в порядку нецентралізованого водопостачання юридичні і фізичні особи здійснюють її забір безпосередньо з поверхневих або підземних водних об'єктів у порядку загального і спеціального водокористування. Періодичний контроль за якістю води, що використовується для нецентралізованого водопостачання населення, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, за рахунок водокористувачів.

Нецентралізоване питне водопостачання - забезпечення індивідуальних споживачів питною водою з джерел питного водопостачання, за допомогою пунктів розливу води (в тому числі пересувних), застосування установок (пристроїв) підготовки питної води та постачання фасованої питної вод

Нормативи питного водопостачання - розрахункова кількість питної води, яка необхідна для забезпечення питних, фізіологічних, санітарно-гігієнічних та побутових потреб однієї людини протягом доби у конкретному населеному пункті, на окремому об'єкті або транспортному засобі при нормальному функціонуванні систем питного водопостачання, при їх порушенні та при надзвичайних ситуаціях техногенного або природного

Нормативна енергетична характеристика обладнання - залежність від навантаження комплексу техніко-економічних показників роботи обладнання в абсолютному або у відносному обчисленні, які визначено за результатами теплотехнічних випробувань або за паспортними даними заводу - виготовлювача при різних умовах експлуатації (ГКД 34.09.103).

О


Об'єднана енергетична система України - сукупність електростанцій, електричних і теплових мереж, інших об'єктів електроенергетики, які об'єднані спільним режимом виробництва, передачі та розподілу електричної і теплової енергії при централізованому управлінні цим режимом.

Об'єкт електроенергетики - електрична станція (крім ядерної частини атомної електричної станції), електрична підстанція, електрична мережа, підключені до об'єднаної енергетичної системи України, а також котельня, підключена до магістральної теплової мережі, магістральна теплова мережа.

Об'єкт замовника - окрема будівля або споруда, їх комплекси, комунікації та споруди інженерної і транспортної інфраструктури.

Об'єкти у сфері теплопостачання - об'єкти, які призначені для виробництва і транспортування теплової енергії та гарячої води, зокрема джерела теплової енергії, теплові пункти, теплові мережі, мережі гарячого водопостачання.

Об'єкти централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення - цілісні майнові комплекси, системи цілісних майнових комплексів, які забезпечують (призначені) та достатні для самостійного здійснення господарської діяльності у сферах водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод, надання послуг, пов'язаних з постачанням споживачам тепла, а також майнові комплекси структурних підрозділів підприємств, які є достатніми для самостійного здійснення господарської діяльності у зазначених сферах.

Об'єкт Підприємства - окремо розташована територія Підприємства з відокремленими системами водопостачання і водовідведення.

Об'єкт потенційно небезпечний - будь-яке джерело потенційної шкоди життєво важливим інтересам людини.

Оброблені види питних вод - питні води, що виготовляються з води, отриманої з поверхневих джерел питного водопостачання, підземних джерел питного водопостачання шляхом очищення чи домінералізації.

Одноставковий тариф на теплову енергію - вартість одиниці (1 Гкал) теплової енергії відповідної якості, що реалізується споживачам, визначена однією ставкоюяк грошовий вираз планових економічно обґрунтованих витрат на її виробництво, транспортування, постачання з урахуванням планового прибутку і не розподілена на умовно-змінну та умовно-постійну частини тарифу. (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0366-11)

Опалювана площа (об'єм) квартири (будинку садибного типу) - загальна площа (об'єм) квартири, а також будинку садибного типу без урахування площі лоджій, балконів, терас.

Операційна діяльність - основна діяльність ліцензіата, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

Оптове постачання електричної енергії - купівля електричної енергії, формування її оптової ціни та продаж електричної енергії за оптовою ціною енергопостачальникам.

Оптовий ринок електричної енергії України - ринок, що створюється суб'єктами господарської діяльності для купівлі-продажу електричної енергії на підставі договору.

Операційна діяльність - основна діяльність ліцензіата, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

Органолептичні показники (запах, смак і присмак, забарвленість, каламутність) - фізичні властивості питної води, що сприймаються органами чуття.

Основна діяльність - операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, що забезпечують створення основної частки доходу підприємства.

Основне паливо - паливо, що забезпечує роботоздатність когенераційної установки, у тому числі скидний енергетичний потенціал технологічних процесів.

Охоронна зона теплових мереж - землі вздовж теплових мереж для забезпечення нормальних умов їх експлуатації, запобігання ушкодженню, а також для зменшення їх негативного впливу на людей, суміжні землі, природні об'єкти та довкілля.
переміщення доходу від реалізації теплової енергії для фінансової підтримки іншої діяльності в межах одного суб'єкта господарювання або одного підприємства за рахунок іншого.
Перехресне субсидіювання

Очікуване значення - значення величини (витрат, обсягів тощо) поточного року, що розраховується до його завершення як сума фактичних величин (витрат, обсягів тощо) за перші дев’ять місяців поточного року та фактичних величин (витрат, обсягів тощо) за три останні місяці попереднього року, скоригованих на співвідношення фактичних значень величин (витрат, обсягів тощо) за 9 місяців поточного року до аналогічного періоду попереднього року.

П


Передача енергії - транспортування енергії за допомогою мереж на підставі договору.

Перехресне субсидіювання - переміщення доходу від провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення для фінансової підтримки іншої діяльності в межах одного суб'єкта господарювання.

Періодичність одноразового перевищення розрахункової інтенсивності дощу - число, що виражає імовірну кількість появи один раз за рік дощу інтенсивністю, яка перевищує розрахункову.

Перспективні ТНВПВ - технологічні нормативи, установлені з урахуванням досягнень на рівні передових світових технологій (для нових підприємств, що проектуються).

Персонал адміністративно-технічний - керівники суб'єктів господарювання, головний енергетик (механік), начальники цехів, дільниць, лабораторій, інженери та техніки, майстри та інші особи, на яких покладено адміністративно-технічні функції.

Персонал оперативний (черговий) - персонал, який перебуває на чергуванні в зміні і допущений до оперативного керування і оперативних перемикань: диспетчери, чергові інженери та техніки, начальники змін, чергові на щитах керування, члени оперативно-виїзних бригад, які обслуговують теплові установки та мережі.

Персонал оперативно-ремонтний - ремонтний персонал, спеціально навчений і підготований для оперативного обслуговування в затвердженому обсязі закріпленого за ним устатковання.

Персонал ремонтний - персонал, навчений і допущений до ремонту теплового устатковання і мереж, засобів вимірювальної техніки і автоматики теплового устатковання.

Питоме водоспоживання - об'єм води, яка подається споживачеві за проміжок часу або на одиницю продукції.

Підземні споруди - теплові камери, прохідні та напівпрохідні канали, колектори і колодязі.

Показник ефективності - цільове завдання щодо щорічного скорочення неефективних контрольованих операційних витрат у %.

Пом'якшення води - водопідготовка з метою зниження твердості води.

Постачання електричної енергії - надання електричної енергії споживачу за допомогою технічних засобів передачі та розподілу електричної енергії на підставі договору.

Приєднане теплове навантаження споживача - навантаження, яке відповідає сумі максимальних теплових потоків на опалення, вентиляцію, кондиціювання, на технологічні потреби та середньогодинних теплових потоків гарячого водопостачання, визначене проектом.

Прилад комерційного обліку теплової енергії - засіб вимірювальної техніки, що має нормовані метрологічні характеристики, тип якого внесено до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, або такий, що пройшов державну метрологічну атестацію, на основі показань якого визначається обсяг спожитої теплової енергії.

Прогнозний необхідний дохід - дохід, що визначається згідно з цією Методикою на підставі прогнозних значень параметрів розрахунку доходу та параметрів регулювання, що мають довгостроковий термін дії, який має забезпечувати ліцензіата коштами, необхідними для здійснення діяльності з транспортування теплової енергії в кожному році регуляторного періоду, а також ураховувати необхідність поступового скорочення неефективних витрат та залучення нових інвестицій.

Р


Режим теплопостачання (теплоспоживання) - відпуск (споживання) теплової енергії у кількості та якості, обумовлених договором на теплопостачання (теплоспоживання), відповідно до температурного графіка.

Ремонт - комплекс операцій для відновлення справності або працездатності устатковання шляхом заміни чи відновлення зношених і пошкоджених деталей та вузлів.

Ремонт капітальний - комплекс технічних заходів і будівельно-монтажних робіт, спрямованих на відновлення або заміну зношених конструкцій, деталей, устаткування, споруд або трубопроводів.

Ремонт поточний - проведення робіт із систематичного і вчасного захисту елементів споруд і устаткування від передчасного зношення шляхом здійснення профілактичних заходів і усунення незначних пошкоджень і несправностей.

Робоча температура теплоносія - визначена температурним графіком центрального регулювання температура води в подавальному трубопроводі теплової мережі при розрахунковій для проектування систем опалення температурі навколишнього середовища.

Розрахункова тривалість дощу - тривалість дощу певної інтенсивності й частоти для розрахунку каналізаційної мережі.

Розподільна теплова мережа - трубопроводи зі спорудами на них, які забезпечують транспортування теплоносія від центрального теплового пункту або магістральної теплової мережі або джерела теплової енергії до теплового вводу споживача.

Розрахункова схема теплових мереж - схема теплових мереж міста (району, ділянки), що містить інформацію щодо діаметрів трубопроводів, номерів абонентів, позначень теплових камер (у тому числі камер і прохідних каналів, де існує небезпека проникнення газу), насосних станцій, місць затоплення трас.

Розрахункова температура - максимальна температура теплоносія у трубопроводі, що проектується, яку використовують у розрахунках на міцність при обґрунтуванні основних розмірів трубопроводу, теплових розрахунках та розрахунках технологічних втрат теплової енергії за умов забезпечення надійної експлуатації протягом розрахункового ресурсу.

Розрахунковий ресурс - тривалість експлуатації трубопроводу в годинах з урахуванням встановленої кількості циклів навантаження, протягом якої підприємство-виготовлювач гарантує надійність його роботи за дотримання умов експлуатації.

Розрахунковий строк служби теплових мереж - період часу в календарних роках із дня введення трубопроводу в експлуатацію, після закінчення якого здійснюють експертне обстеження технічного стану та характеристик трубопроводу з метою визначення можливості й умов його подальшої експлуатації.

Розрахунковий тиск - максимальний надлишковий тиск у трубопроводі, що проектується, на який здійснюють розрахунок на міцність при обґрунтуванні основних розмірів, за умов забезпечення надійної експлуатації протягом розрахункового ресурсу.

С


Самовільне втручання в діючі системи теплопостачання і теплоспоживання - будь-яка зміна проектного рішення теплопостачання об'єкта, виконана споживачем або будь-якою іншою організацією без погодження з теплопостачальною організацією.

Система подачі і розподілу води - насосні станції, водоводи, розподільча водопровідна мережа та споруди на ній.

Система централізованого водовідведення - комплекс об'єктів, споруд, колекторів, зв'язаних єдиним технологічним процесом відведення та очищення комунальних стічних вод населених пунктів.

Система централізованого водопостачання - комплекс об'єктів, споруд, розподільних водопровідних мереж, пов'язаних єдиним технологічним процесом забору, виробництва, транспортування та подачі питної води споживачам.

Система автономного теплопостачання - сукупність джерел теплової енергії (теплогенераторів) потужністю менше 1 МВт, розподільних теплових мереж та мереж гарячого водопостачання.

Система автономного теплопостачання - внутрішньобудинкова система опалення, яка використовується для теплозабезпечення окремого багатоквартирного будинку.

Система автономного теплопостачання будинку - сукупність джерела теплової енергії потужністю до 1 Гкал/год; розміщується в межах цього будинку (частині будинку, надбудові чи прибудові до цього будинку), внутрішньобудинкових мереж і систем теплопостачання окремих приміщень.

Система децентралізованого теплопостачання - сукупність джерел теплової енергії (місцевих або групових котелень) потужністю не менше 1 МВт та не більше 3 МВт, розподільних теплових мереж гарячого водопостачання

Система індивідуального (поквартирного) теплопостачання (опалення та/або гарячого водопостачання) 
- система, яка розташована в окремому приміщенні в межах даної квартири та призначена для обслуговування цієї квартири.

Система помірно-централізованого теплопостачання - сукупність джерел теплової енергії (квартальних котелень) потужністю не менше 3 МВт і не більше 20 МВт, магістральних та/або розподільних теплових мереж та мереж гарячого водопостачання.


Система теплопостачання - сукупність джерел теплової енергії, магістральних та/або місцевих (розподільних) теплових мереж, засобів розподілення теплової енергії, які об'єднані спільним режимом виробництва, транспортування та постачання теплової енергії.

Система теплопостачання з окремими мережами гарячого водопостачання - характеризується безпосереднім нагріванням води централізованого господарсько-питного водопостачання при відсутності зв'язку між системами опалення та гарячого водопостачання.

Система теплоспоживання - комплекс теплоспоживчих установок, з'єднаний із системою теплопостачання, призначений для задоволення потреб споживача відповідно до договору.

Система централізованого теплопостачання - сукупність джерел теплової енергії, магістральних та місцевих (розподільчих) теплових мереж, що об'єднані між собою та використовуються для теплозабезпечення споживача, населеного пункту, яка включає системи децентралізованого та помірно-централізованого теплопостачання.

Споживач - юридична або фізична особа, яка отримує послуги з централізованого постачання холодної води та/або водовідведення для власних потреб на підставі відповідного договору.

Споживач питної води - юридична або фізична особа, яка використовує питну воду для забезпечення фізіологічних, санітарно-гігієнічних, побутових та господарських потреб.

Споживач теплової енергії - юридична або фізична особа (територіально відокремлений цех, будівельний майданчик тощо), яка використовує теплову енергію на підставі договору або від власних джерел теплопостачання.

Споживачі енергії - суб'єкти господарської діяльності та фізичні особи, що використовують енергію для власних потреб на підставі договору про її продаж та купівлю.

Станція водопідготовки - комплекс будівель, споруд і пристроїв для водопідготовки.

Станція очищення води - комплекс будівель, споруд і пристроїв для очищення води.

Станція очищення стічних вод - комплекс будівель, споруд і пристроїв для очищення стічних вод та оброблення осаду.

Стажування - навчання персоналу на робочому місці під керівництвом відповідальної особи після теоретичної Стояк - вертикально розташований трубопровід внутрішньобудинкової розподільчої мережі водопостачання або водовідведення.

Структура тарифів - складові економічно обґрунтованих витрат, пов'язаних із провадженням у планованому періоді певного виду ліцензованої діяльності, які групуються за статтями, визначеними уповноваженими органами відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що затверджені Мінфіном, та складові планованого прибутку, на основі яких розраховуються та встановлюються тарифи.

Структура тарифів - перелік економічно обґрунтованих витрат на здійснення у плановому періоді певного виду ліцензованої діяльності, що групуються за статтями витрат собівартості відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 № 318, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 за № 27/4248 (із змінами), та планового прибутку, на основі яких розраховуються та встановлюються тарифи.

Суб'єкти електроенергетики - суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від їх відомчої належності та форм власності, що займаються виробництвом, передачею, постачанням електричної енергії та теплової енергії при централізованому теплопостачанні.

Суб'єкти відносин у сфері теплопостачання - фізичні та юридичні особи незалежно від організаційно-правових форм та форми власності, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії, теплосервісні організації, споживачі, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Субабонент - водокористувач, який одержує воду з міської водопровідної мережі або скидає стічні води в міську каналізаційну мережу через мережі абонента за укладеною з ним угодою та за погодженням з Водоканалом.

Субспоживач - суб'єкт господарювання, який одержує воду з комунальної водопровідної мережі або скидає стічні води в комунальну мережу водовідведення через мережі споживача.

Сфера теплопостачання - сфера діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії споживачам.

Схема теплопостачання - передпроектний документ, у якому обґрунтовується економічна доцільність і господарська необхідність проектування й будівництва нових, розширення й реконструкції існуючих джерел теплової енергії і теплових мереж.

Т


Тариф (ціна) на теплову енергію - грошовий вираз витрат на виробництво, транспортування, постачання одиниці теплової енергії (1 Гкал) з урахуванням рентабельності виробництва, інвестиційної та інших складових, що визначаються згідно із методиками, розробленими центральним органом виконавчої влади у сфері теплопостачання.

Тарифи на надання послуг з централізованого опалення - вартість надання одиниці послуги з централізованого опалення відповідної якості, розрахована на основі економічно обґрунтованих планованих витрат з урахуванням планованого прибутку.

Тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання - вартість вироблення, транспортування та постачання одиниці (1 Гкал) теплової енергії відповідної якості як грошовий вираз планованих економічно обґрунтованих витрат з урахуванням планованого прибутку.

Тарифи на надання послуг з централізованого постачання гарячої води - вартість надання одиниці послуги з централізованого постачання гарячої води визначеної кількості та відповідної якості, розрахована на основі економічно обґрунтованих планованих витрат з урахуванням планованого прибутку.

Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення- вартість одиниці (1 куб. метр) централізованого водопостачання чи водовідведення відповідної якості як грошовий вираз планованих економічно обґрунтованих витрат з урахуванням планованого прибутку.

Теплова енергія - товарна продукція, що виробляється на об'єктах сфери теплопостачання для опалення, підігріву питної води, інших господарських і технологічних потреб споживачів, призначена для купівлі-продажу.

Температурний графік теплової мережі - розрахункові значення температури теплоносія, які залежать від кліматичних умов (стосовно розрахункової зовнішньої температури повітря для системи опалення), після джерела теплопостачання на вході в теплову мережу споживачів теплової енергії і після його повернення від споживачів.

Теплова мережа - трубопроводи, призначені для транспортування пари або гарячої води до споживачів тепла і повернення конденсату пари та відпрацьованої гарячої води в системи теплопостачання.

Теплова установка - загальнене поняття обладнання (пристроїв), призначеного для виробництва, перетворення та споживання теплової енергії.

Теплове господарство - теплове устатковання, призначене для виробництва, транспортування, розподілу, перетворення та споживання теплової енергії (джерела теплової енергії, теплові установки, теплові мережі, теплові пункти, системи опалення, вентиляції та гарячого водопостачання).

Тепловий вузол - комплекс пристроїв, призначених для приєднання систем теплоспоживання до теплової мережі з метою керування ними та забезпечення відповідного режиму тепло споживання.

Тепловий пункт - розташований у відособленому приміщенні працездатний комплекс обладнання (пристроїв), який забезпечує приєднання пристроїв цього комплексу до магістральної теплової мережі та (за потреби) мережі холодного водопостачання, керування режимами теплоспоживання, трансформацію теплової енергії, регулювання параметрів теплоносія й розподіл теплової енергії за типами споживання (включно з підігрівом води) у розподільні мережі (опалення, гарячого водопостачання) та захист цих розподільних

Тепловикористальне обладнання - комплекс пристроїв, які використовують теплову енергію для опалення, вентиляції, гарячого водопостачання і технологічних потреб.

Тепловикористовувальна установка - комплекс обладнання (пристроїв), яке використовує теплову енергію гарячої (мережної) води чи пари для опалення, вентиляції, гарячого водопостачання, технологічних чи комунально-побутових потреб.

Теплогенеруюча організація - суб'єкт господарської діяльності, який має у своїй власності або користуванні теплогенеруюче обладнання та виробляє теплову енергію.

Теплогенеруюче підприємство
 - суб'єкт господарської діяльності, який має у своїй власності або користуванні теплогенеруюче обладнання і виробляє теплову та електричну енергію.

Теплоносій - рідка або газоподібна речовина, що циркулює у трубах або каналах і передає теплову енергію в системах теплопостачання, опалення, вентиляції та технологічних установках.

Теплові мережі - система магістральних та місцевих (розподільчих) теплових мереж.

Теплосервісна організація - суб'єкт господарської діяльності з технічного обслуговування засобів виробництва, транспортування та споживання теплової енергії.

Технічна експлуатація споруди і мереж водопостачання і каналізації - комплекс робіт, спрямованих на збереження та забезпечення безперебійної і надійної роботи всіх споруд і мереж водопроводу та канлізації при високих техніко-економічних і якісних показниках з урахуванням вимог державного стандарту на питну воду, Правил охорони водойм від забруднення стінчими водами і раціонального використання всіх ресурсів.

Технічні умови - це комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об'єкта архітектури, які мають відповідати його розрахунковим параметрам, у тому числі водопостачання та водовідведення, а також особливих умов.

Технічні умови на підключення (приєднання) до теплових мереж - комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об'єкта містобудування, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам, зокрема теплопостачання.

Технологічно пов'язані мережі
 - теплові мережі, що належать суб’єктам господарювання на праві власності або користування, мають спільні точки приєднання та є складовою єдиного технологічного процесу у сфері теплопостачання.

Тижневий графік подачі гарячої води
 - кількість діб за тиждень, коли надається послуга з гарячого водопостачання.

Точка розбору - місце розташування водорозбірних кранів або змішувачів холодної та гарячої води у квартирі (будинку садибного типу).

Точка приєднання - запроектована або фактично існуюча межа балансової належності.

У


Умовно-змінна частина двоставкового тарифу - вартість одиниці (1 Гкал) теплової енергії відповідної якості, що реалізується споживачам як грошовий вираз змінної частини планованих економічно обґрунтованих прямих витрат на її виробництво, що змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно зміні обсягу виробництва теплової енергії з урахуванням планованого прибутку.

Умовно-постійна частина двоставкового тарифу - абонентська плата за одиницю (1 Гкал/год.) теплового навантаження об'єктів теплоспоживання як грошовий вираз решти планованих економічно обґрунтованих витрат, що включаються до повної собівартості виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, є постійними і не змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно зміні обсягу виробництва теплової енергії з урахуванням планованого прибутку.
я тепловим господарством і забезпечує його належну експлуатацію відповідно до умов договору.

Уражальні чинники аварії - фактори, що виникають під час аварії, які здатні у разі досягнення певних значень завдати збитків здоров'ю людей, довкіллю, матеріальним цінностям(надлишковий тиск на фронті ударної (вибухової) хвилі, теплове навантаження від полум'я, концентрація небезпечних речовин у атмосфері, воді, грунті тощо).
 
 Установка - сукупність устаткування (апаратів), яка виконує певну функцію в технологічному процесі.

Ц


Централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління - оперативне управління об'єднаною енергетичною системою України із забезпеченням надійного і безперебійного, з додержанням вимог енергетичної безпеки, постачання електричної енергії споживачам.

Централізоване опалення - послуга, яка передбачає подачу теплової енергії до квартири споживача для забезпечення опалення приміщень.

Центральний тепловий пункт 
- тепловий пункт, до якого приєднані системи теплоспоживання двох і більше будівель (споруд).

Централізоване водовідведення - господарська діяльність із відведення та очищення комунальних та інших стічних вод за допомогою комплексу об'єктів, споруд, колекторів, трубопроводів, пов'язаних єдиним технологічним процесом.

Централізоване водопостачання населення - під час здійснення спеціального водокористування для задоволення питних і побутових потреб населення в порядку централізованого водопостачання підприємства, установи та організації, у віданні яких перебувають питні та господарсько-побутові водопроводи, здійснюють забір води безпосередньо з водних об'єктів відповідно до затверджених у встановленому порядку проектів водозабірних споруд, нормативів якості води і дозволів на спеціальне водокористування.

Централізоване гаряче водопостачання - послуга, яка передбачає подачу гарячої води споживачам спеціальними мережами.

Централізоване питне водопостачання - господарська діяльність із забезпечення споживачів питною водою за допомогою комплексу об'єктів, споруд, розподільних водопровідних мереж, пов'язаних єдиним технологічним процесом виробництва та транспортування питної води.

Централізоване постачання холодної та гарячої води - послуга, спрямована на задоволення потреб споживача у холодній та гарячій воді, яка надається виконавцем з використанням внутрішньобудинкових систем холодного та гарячого водопостачання.

Цільовий показник якості послуг - завдання щодо поступового підвищення надійності надання послуг з транспортування теплової енергії.

Ш


Швидкий фільтр для очищення води - фільтр для очищення води, що працює із швидкістю фільтрування води 5-15 м3/год.

Швидкість фільтрації води - об'єм води, пропущенної через одиницю площі завантаження фільтра за певний проміжок часу.

Швидкотік на каналізаційному колекторі - пряма ділянка каналізаційного колектора, укладена з ухилом, що створює рух стічних вод підвищеної швидкості.

Я


Якісні показники послуг - відповідність температури гарячої води та температури повітря у приміщенні встановленим нормативним документам.

Якість води - характеристика складу і властивостей води, якавизначає її придатність для конкретних цілей використання.

Якість теплопостачання - сукупність термодинамічних, гідравлічних показників та кількісних параметрів теплоносія для задоволення потреб споживача згідно з умовами укладеного договору.