Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Загальні положення

Створення та діяльність ОСББ регулюється ЗУ "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" від 29.11.2001 № 2866-III.

ОСББ - юридична особа, створена власниками квартир та/або нежитлових   приміщень   багатоквартирного будинку для сприяння  використанню  їхнього  власного  майна та управління, утримання і використання спільного майна.

Співвласники - власники  квартир  та  нежитлових приміщень у багатоквартирному  будинку. 

Основна діяльність - забезпечення реалізації прав власників приміщень на володіння та користування спільним майном членів об’єднання, належне утримання будинку та прибудинкової території, сприяння в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами.

 


 

Договірні відносини між ОСББ та надавачами комунальних послуг
Співвласники багатоквартирного будинкуОСББ як колективний замовник

Члени ОСББ укладають договори з підприємствами, які надають комунальні послуги, та перераховують кошти за надані послуги безпосередньо на рахунки цих підприємств

ОСББ виступає колективним замовником (абонентом) комунальних послуг за договорами, які укладаються ним з підприємствами, що надають комунальні послуги.  У цьому випадку об’єднання несе повну відповідальність за своєчасну сплату вартості фактично спожитих членами об’єднання комунальних послуг.

В одному багатоквартирному будинку може бути створено тільки одне об’єднання.


Власники квартир та нежитлових приміщень у двох і більше багатоквартирних будинках, об’єднаних спільною прибудинковою територією, елементами благоустрою,обладнанням, інженерною інфраструктурою, можуть створити одне об’єднання.

 


2. Етапи створення ОСББ2.1.Формування ініціативної групи

 Ініціатором створення об'єднання можуть виступати: колишній одноосібний власник будинку (уповноважений ним орган), власники приватизованих квартир або нежитлових приміщень.

 • Ініціативна група повинна складатися як мінімум з трьох власників квартир чи нежитлових приміщень.
 • До складу ініціативної групи не можуть входити мешканці які не є власниками — орендарі, наймачі та ін.). 
 • Обов’язки ініціативної групи складаються з юридичної, підготовчої та організаційної роботи. Також складається протокол щодо утворення ініціативної групи.

 


2.2. Проведення підготовчої роботи

Збір інформаціїСтворення проекту статуту майбутнього ОСББ
 1. Поширення інформації про ОСББ, спілкування з мешканцями та роз'яснення переваг створення ОСББ, зустрічі та опитування щодо ставлення мешканців до створення ОСББ у вашому будинку, наведення прикладів про вже існуючі прогресивні ОСББ.
 2. Отримання списку усіх співвласників житлових/нежитлових приміщень багатоквартирного будинку із зазначенням розміру площі житлових/нежитлових приміщень.
 3. Запит щодо співвласників направляється ініціативною групою (до запиту прикріплюється копія протоколу створення ініціативної групи):

 1. Статут має бути створений у відповідності до Типового статуту та ст. 7 постанови Кабінету Міністрів України;
 2. Можна внести інші положення до статуту, але вони не мають суперечити вимогам чинного законодавства;
 3. Кінцевий варіант статуту необхідно надіслати електронною поштою всім співвласникам житлових/нежитлових приміщень для того, щоб вони мали змогу ознайомитись зі Статутом і внести свої зауваження/пропозиції.

2.3. Скликання установчих зборів

 • повідомлення про проведення установчих зборів направляється ініціативною групою не менше ніж за 14 днів до дати проведення установчих зборів;
 • повідомлення направляється в письмовій формі і вручається кожному співвласнику під розписку або шляхом поштового відправлення (рекомендованим листом);
 • у повідомленні про проведення установчих зборів зазначається, з чиєї ініціативи скликаються збори, місце і час проведення, проект порядку денного.

2.4. Проведення установчих зборів

 •  установчі збори проводяться відповідно до порядку денного;
 • рішення щодо питання обрання управителя / уповноважених осіб, вважається прийнятим, якщо за нього проголосує «ЗА» більше 50% ( загальної площі приміщень);
 • рішення щодо усіх інших питань вважається прийнятим, якщо за нього проголосує «ЗА» більше 75% (загальної площі приміщень);; 
 • якщо серед власників є юридичні особи, вони повинні бути представлені або керівниками, або уповноваженими особами, що мають довіреність на представництво.
 • якщо на призначений час зборів не з’явилися 50% + 1 власників або їхніх представників (за письмовою довіреністю), проведення таких зборів доведеться відкласти на пізніший термін. В такому випадку проводиться письмове опитування співвласників, які не голосували на установчих зборах.
 • проводиться протягом 15 календарних днів з дати проведення установчих зборів.
 • якщо протягом зазначеного строку необхідну кількість голосів "за" не набрано, рішення вважається неприйнятим.

Під час підрахунку голосів враховуються і голоси, подані співвласниками під час проведення установчих зборів, і голоси, подані під час письмового опитування. Рішення оформляється особистим підписом кожного, хто проголосував, із зазначенням результату голосування ("за" чи "проти").

Усі відомості про проведення установчих зборів вносяться до протоколу установчих зборів.


2.5. Державна реєстрація ОСББ

Реєстрація ОСББ проводиться відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» № 1521 від 11.10.2002 р.

Державна реєстрація об'єднань проводиться безоплатно.

Механізм легалізації об’єднання (ОСББ) складається з декількох етапів:

• державна реєстрація;
• присвоєння ідентифікаційного коду (код ЄДРПОУ);
• взяття на облік у податковій інспекції, Пенсійного фонду, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;
• виготовлення печатки та штампів;
• відкриття банківського рахунку.

Державна реєстрація ОСББ проводиться виконавчим органом міської, районної у місті ради, районною, районною у м. Києві і Севастополі державною адміністрацією (далі - органи державної реєстрації) за місцем знаходження багатоквартирного будинку

Для державної реєстрації об'єднання уповноважена установчими зборами особа  подає безпосередньо або надсилає поштою (рекомендованим листом) до органу державної реєстрації наступні документи:

 1. реєстраційну картку, яка одночасно є заявою про державну реєстрацію об'єднання (форма 1);
 2. протокол установчих зборів, на яких було прийнято рішення про створення об'єднання та затвердження його статуту;
 3. 2 примірники оригіналу і 5 копій статуту об'єднання, оформлені згідно з вимогами законодавства;
 4. квитанція про сплату реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; 
 5. список членів об'єднання.

Об'єднання вважається юридичною особою з  моменту  видачі  свідоцтва про державну реєстрацію.


3. Органи управління ОСББ

Відповідно до ч.1. ст.10 ЗУ "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку"  органами управління є загальні збори його членів, правління, ревізійна комісія об’єднання.

Загальні збориПравлінняРевізійна комісія
 • Загальні збори є вищим органом управління об'єднання
 • Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік.
 • Правління обирається для керівництва поточною діяльністю об'єднання
 • Правління має право приймати рішення з питань  діяльності об'єднання, визначених статутом та ст.10 ЗУ "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку"
 • Правління є виконавчим органом об'єднання і підзвітне  загальним зборам.
 •  Порядок обрання та відкликання членів правління, їх  кількісний склад та строки обрання встановлюються загальними  зборами.
 •  Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю  правління
 • на загальних зборах обирається з числа співвласників ревізійна комісія (ревізор) або приймається рішення  про залучення аудитора.
 • Порядок діяльності ревізійної комісії та її кількісний 
  склад  затверджуються загальними зборами.

Об’єднання самостійно визначає порядок управління  багатоквартирним будинком та може змінити його у порядку, встановленому Законом  та статутом об’єднання.


4. Асоціація об’єднань співвласників багатоквартирного будинку

За рішенням загальних зборів функції з управління  багатоквартирним будинком можуть бути передані (всі або частково)  управителю або асоціації.

Управитель - особа, яка за договором з власником чи балансоутримувачем здійснює управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд (далі - управління будинком) і забезпечує його належну експлуатацію відповідно до закону та умов договору;

Статут асоціації визначає відповідно до законодавства України:

 • найменування, місцезнаходження асоціації;
 • представництво від об'єднань;
 •  права і обов'язки членів асоціації;
 •  статутні органи асоціації, їх склад та повноваження, порядок утворення, діяльності та фінансування;
 •  порядок внесення змін до статуту;
 •  підстави та порядок ліквідації, реорганізації (злиття, поділу) асоціації і вирішення майнових питань, пов'язаних з цим.

Асоціація об’єднань співвласників багатоквартирного будинку - юридична особа, створена для представлення  спільних інтересів об’єднань співвласників багатоквартирних будинків; Об’єднання може стати засновником (членом) асоціації.


5. Перереєстрація та ліквідація ОСББ

Об'єднання у разі зміни назви зобов'язане протягом місяця після прийняття рішення про це подати документи для перереєстрації.

Перереєстрація об'єднання проводиться в порядку, встановленому для його державної реєстрації.

Зміни до статуту об'єднання підлягають державній реєстрації протягом п'яти робочих днів після надходження відповідної інформації до органу державної реєстрації.

Об'єднання (асоціація) вважається припиненим з дня внесення про це відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Об’єднання ліквідується у разі:

 • придбання однією особою всіх приміщень у багатоквартирному будинку;
 • прийняття співвласниками рішення про ліквідацію об’єднання;
 • ухвалення судом рішення про ліквідацію об’єднання.

У разі ліквідації об’єднання кошти, що залишилися після задоволення вимог кредиторів, розподіляються між усіма співвласниками пропорційно до загальної площі квартири (квартир)  та/або нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку, що перебувають у їхній власності.