Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Зміст:

Юридичний відділ Оболонського району

Адреса

вул. Маршала Тимошенка, 16, каб. 304

Телефон+380 (44) 418 59 98
Е-поштаlegal@obolonrda.gov.ua
Розклад роботи

понеділок - четвер: 9.00 - 18.00,
п’ятниця 9.00 - 16.45


Контакти

Керівництво

ПосадаПІБНомер телефонуГрафік прийому
НачальникПалій Євгеній Вікторович+380 (44) 418 59 98

щовівторка з 15.00-17.00
щоп’ятниці з 10.00-12.00

ЗаступникБолтивець Олександр Анатолійович+380 (44) 418 59 98 
Головний спеціалістМусійчук Вікторія Анатоліївна+380 (44) 418 59 98 

Для перегляду детального графіка прийому працівниками натисніть тут


Функції

 • Органiзує та забезпечує правильне виконання актiв законодавства, iнших нормативних актiв i документiв, робить головi райдержадмiнiстрацiї подання щодо вирiшення правових питань в сферi виробничої, економiчної, соцiальної та в iнших сферах дiяльностi пiдприємств, установ та органiзацiй.
 •  Координує роботу i бере безпосередню участь у пiдготовцi розпоряджень та iнших актiв держадмiнiстрацiї, що регулюють суспiльнi вiдносини на територiї району, а також вiдносини структурних пiдроздiлiв, їх юридичну вiдповiдальнiсть.
 •  Перевiряє вiдповiднiстьзаконодавству проектiв розпоряджень, iнших актiв держадмiнiстрацiї, що подаються на пiдпис головi, та вiзує їх за наявностi погоджень цих проектiв зацiкавленими пiдроздiлами.
 •  Вирiшує питання, пов’язанi з державною реєстрацією в органах юстицiї нормативних актiв райдержадмiнiстрацiї, що зачiпають права та iнтереси громадян, або мають мiжвiдомчий характер.
 •  Прийняття актiв правового характеру без попередньої перевiрки юридичним вiддiлом не допускається.
 •  Разом з iншими структурними пiдроздiлами складає висновки за проектами розпоряджень та iншими актами, готує i вносить у встановленому порядку пропозицiї про змiну чи скасування вiдомчих нормативних актiв та актiв держадмiнiстрацiї, що фактично втратили чиннiсть, не вiдповiдають умовам господарювання, або виданi з порушенням вимог законодавства.
 •  Здiйснює контроль за вiдповiднiстю законодавству актiв, прийнятих керiвниками структурних пiдроздiлiв, доповiдає головi райдержадмiнiстрацiї для вжиття заходiв до їх змiни або скасування.
 •  Представляє у встановленому законодавством порядку iнтереси райдержадмiнiстрацiї у судах, iнших органах пiд час розгляду правових питань i спорiв; дає правову оцiнку претензiям, що пред’явленi до держадмiнiстрацiї чи держадмiнiстрацiєю у зв’язку з порушенням її прав i законних iнтересiв.
 •  Сприяє правильному застосуванню законодавства про працю, запобiганню безгосподарностi, непродуктивним витратам, бере участь у проведеннi аналiзу причин їх виникнення i пiдготовцi документiв про вiдшкодування збиткiв.
 •  Забезпечує правильне застосування норм трудового, житлового, пенсiйного та iншого законодавства, що зачiпають права i законнi iнтереси працiвникiв, вносить пропозицiї головi держадмiнiстрацiї про поновлення порушених прав в разi невиконання вимог законодавства при звiльненнi працiвника з роботи, переведеннi на iншу роботу, притягненнi до дисциплiнарної чи матерiальної вiдповiдальностi, дає письмовий висновок з пропозицiями щодо усунення порушень.
 •  Сприяє своєчасному вжиттю заходiв за протестами та поданнями прокуратури, окремими ухвалами суду, вiдповiдними документами iнших правоохоронних та контролюючих органiв.
 •  Органiзує i проводить роботу, пов’язану з пiдвищенням рiвня правових знань працiвникiв райдержадмiнiстрацiї, iнформує про змiни в чинному законодавствi, роз’яснює iснуючу практику його застосування, дає консультацiї з правових питань.