Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Органами управління об'єднання є загальні збори співвласників, правління та ревізійна комісія об'єднання.

 


 

Загальні збори

 • є вищим органом управління об'єднання;
 • скликаються не рідше одного разу на рік;
 • рішення загальних зборів є обов'язковим для всіх співвласників;
 • затверджують статут об'єднання;
 • обирають членів правління;
 • приймають рішення про використання спільного майна;

Правління

 • є виконавчим органом об'єднання і підзвітне загальним зборам;
 • обирає голову правління з числа членів правління;
 • здійснює керівництво поточною діяльністю об'єднання;
 • здійснює підготовку кошторису, балансу та річного звіту; розпорядження коштами;
 • ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності про діяльність об'єднання;

Ревізійна комісія (ревізор)

 • обирається на загальних зборах з числа співвласників або приймається рішення  про залучення аудитора;
 • порядок діяльності та кількісний склад  затверджуються загальними зборами;
 • здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю  правління;

 


 

Об’єднання самостійно визначає порядок управління  багатоквартирним будинком та може змінити його згідно закону та статуту об'єднання.