Сплата: Фізичні особи - підприємці: 10% від розміру прожиткового мінімуму, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії. Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом за місцем знаходження здобувача у строк не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня оприлюднення на порталі електронних сервісів рішення про видачу ліцензії

Юридичні особи: Платно

Юридичні особи: 10% від розміру прожиткового мінімуму, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії. Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше 10 робочих днів з отримання здобувачем ліцензії від органу ліцензування повідомлення про прийняте ним рішення про видачу ліцензії


Строк надання послуги: 10 робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії

 


Законодавчі акти України, що передбачають надання послуги:

  • Про адміністративні послуги
  • Про загальну середню освіту
  • Про ліцензування видів господарської діяльності
  • Про освіту

Необхідні документи для отримання адміністративної послуги:

  • Видача ліцензії на освітню діяльність (започаткування провадження освітньої діяльності за рівнями повної загальної середньої освіти)

1) заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти;

2) копії установчих документів юридичної особи (статут) або копія положення про структурний підрозділ юридичної особи приватного чи публічного права, основним видом діяльності яких є освітня діяльність;

3) копія статистичного звіту про фінансові результати здобувача (ліцензіата) за попередній рік ( у разі обов'язкового його подання до органів Держстату) ;

4)письмове зобов'язання щодо матеріально-технічного, кадрового, навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності закладу загальної середньої освіти, необхідного для досягнення здобувачами освіти результатів навчання, передбачених відповідним державним стандартом повної загальної середньої освіти ( навчальними (освітніми) програмами іноземних держав - у разі провадження освітньої діяльності за програмами іноземних держав) і забезпечення безпеки життєдіяльності здобувачів освіти та охорони праці;

5) письмове зобов'язання щодо забезпечення безперешкодного доступу до будівель, приміщень закладу загальної середньої освіти для дітей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення із зазначенням строків виконання;

6) копія документа, що засвідчує рівень освіти і кваліфікації керівника закладу загальної середньої освіти ( документа про вищу освіту, а для документа про освіту, виданого навчальним закладом іншої країни, додатково подається копія документа про визнання його в Україні);

7) опис документів, що подаються для одержання ліцензії на започаткування освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти або розширення провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти за відповідним рівнем, у двох примірниках;

8) якщо здобувач ліцензії ( ліцензіат) планує провадити освітню діяльність за освітніми програмами ( стандартами) іншої країни, то додатково подаються копії документів про визнання закладу освіти у системі освіти іноземної держави та/або освітньої/навчальної програми, за якою передбачається провадження освітньої діяльності в Україні, уповноваженим органом управління освітою (забезпечення якості освіти) держави походження відповідної освітньої/навчальної програми ( якщо це передбачено законодавством відповідної держави), а також переклад таких документів українською мовою,засвідчений нотаріально

  • Видача ліцензії на освітню діяльність (розширення провадження освітньої діяльності за рівнями повної загальної середньої освіти)

1) заява про розширення провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти;

2)копії установчих документів юридичної особи ( статут) або копія положення про структурний підрозділ юридичної особи приватного чи публічного права, основним видом діяльності яких є освітня діяльність ( крім розширення провадження) в разі збільшення ліцензованого обсягу);

 3) копії документів, що підтверджують право власності чи користування майном для провадження освітньої діяльності;

4) копія статистичного звіту про фінансові результати здобувача (ліцензіата) за попередній рік ( у разі обов'язкового його подання до органів Держстату);

5) відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, необхідним для виконання вимог державного стандарту повної загальної середньої освіти відповідного рівня;

 6) відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середнбої освіти, необхідним для виконання вимог державного стандарту повної загальної середньої освіти відповідного рівня;

7) відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, необхідним для виконання вимог державного стандарту освіти відповідного рівня ( крім розширення провадження в разі збільшення ліцензованого обсягу);

8) копія документа, що засвідчує рівень освіти і кваліфікації керівника закладу загальної середньої освіти, зокрема копія документа про вищу освіту, а для документа про освіту, виданого навчальним закладом іншої країни, додатково подається копія документа про визнання його в Україні;

 9) опис документів, що подаються на розширення провадження освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти ( збільшення ліцензованого обсягу);

10) якщо здобувач ліцензії ( ліцензіат) провадить освітню діяльність відповідно до законодавства інших країн, то додатково подаються копії документів про визнання закладу загальної середньої освіти в системі освіти іноземної держави та/або освітньої/навчальної програми, за якою передбачається провадження освітньої діяльності в Україні, уповноваженим органом управління освітою ( забезпечення якості освіти) держави походження відповідної освітньої/навчальної програми ( якщо це передбачено законодавством відповідної держави), а також переклад зазначених документів українською мовою, засвідчений нотаріально.


Суб’єкт надання послуги: Департамент (ДПА) освіти і науки

Місце подання документів та отримання результату послуги: Департамент (ДПА) (Центр) надання адміністративних послуг (ЦНАП)

Посилання на офіційний веб-портал: http://ac.dozvil-kiev.gov.ua